Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn bản kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn bản kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Quy định mới về trích lập và xử lý các khoản dự phòng từ năm 2019

Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định mới nhất về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi năm 2019.
Ngày 08/08/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Công văn 12568/BTC-CĐKT: giải đáp những vướng mắc về Thông tư 200

Công văn 12568/BTC-CĐKT: giải đáp những vướng mắc về Thông tư 200
Ngày 09/09/2015, Bộ tài chính đẫ ban hành Công văn 12568/BTC-CĐKT nhằm giải thích thêm một số nội dung Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Đây là công văn trả lời những thắc mắc của các công ty kiểm toán Deloitte, E&Y, KPMG, PwC đề nghị Bộ tài chính giải thích trước đó.

Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập BCTC hợp nhất


Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn lập BCTC hợp nhất
Ngày 22/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký, áp dụng cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất của năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau ngày 01/01/2015.