Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp sửa đổi hiêu lực 07/2015


Một số điểm mới của Luật doanh nghiệp sửa đổi hiêu lực 07/2015
Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 68/2014/QH13- Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 Chương 213 Điều có hiêu lực từ 01/07/2015. Luật doanh nghiệp mới với nhiều điểm mới tích cực, phần nào sẽ đáp ứng sự kỳ vọng của doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp tự quyết về con đấu

Doanh nghiệp tự quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của mình theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp chỉ cần thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, không phải đăng ký với cơ quan Công an như hiện nay.

2. Bỏ Ngành nghề kinh doanh, quy định mã ngành trên giấy CNĐKDN

Bỏ bỏ mục ngành nghề kinh doanh, danh sách cổ đông sáng lập, Chi nhánh, Văn phòng đại diện … trên giấy CNĐKDN. Doanh nghiệp được tự chủ kinh doanh và lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh; chủ động điều chỉnh quy mô và ngành, nghề kinh doanh mà không cung cấp mã ngành khi thực hiện đăng ký kinh doanh như hiện nay.

Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải ghi ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và mỗi khi thay đổi, bổ sung vẫn phải gửi thông báo đến cơ quan ĐKKD. Việc tra cứu thông tin về doanh nghiệp (như ngành nghề kinh doanh ...) trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: dangkykinhdoanh.gov.vn

3. Tách riêng thủ tục về đầu tư

Bỏ nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thể đồng thời là Giấy CNĐKDN. Các nhà đầu tư nước ngoài trước khi thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam đều phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rồi mới thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

4. Doanh nghiệp có thể có nhiều người đại diện pháp luật

Cho phép doanh nghiệp có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Phạm vi quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện phải được ghi rõ trong Điều lệ công ty. Tùy từng nội dung giao dịch, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với thẩm quyền tương ứng được quy định trong Điều lệ sẽ thực hiện giao dịch với các đối tác. 

5. Các công ty không cùng loại được sáp nhập, chia, tách

Luật quy định rõ ràng về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như trình tự thủ tục, hồ sơ đối với việc hợp nhất, sáp nhập, chia, tách mà không bắt buộc phải là các công ty cùng loại như hiện nay. Quy định này đươc kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường mua bán doanh nghiệp (M&A) trong thời gian tới.

6. Tỷ lệ phiếu biểu quyết là 51%

Số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành (hiện nay là 65%). Luật quy định về thành viên hội đồng quản trị độc lập không tham gia điều hành trực tiếp doanh nghiệp; Bỏ việc Đại hội đồng cổ đông được bầu trực tiếp Chủ tịch hội đồng quản trị.

Download Luật doanh nghiệp, Luật số 68/2014/QH13 tại đây
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »