Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)

Hiện nay, Việt Nam đã ban hành được 26 chuẩn mực kế toán bởi các Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC, Quyết định 234/2003/QĐ-BTC, Quyết định 12/2005/QĐ-BTC và Quyết định 100/2005/QĐ-BTC.

26 Chuẩn mực kế toán sau đã được cập nhật theo các sửa đổi, bổ sung theo các văn bản mới nhất của Bộ tài chính: