Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp ban hành bởi Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp được cập nhật mới nhất theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ tài chính.