Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về thuế đối với cá nhân kinh doanh

Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn mới nhất về thuế đối với cá nhân kinh doanh
Ngày 15/06/2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP.


Đáng chú ý, Thông tư 92/2015/TT-BTC đã bỏ nhiều nội dung của nhiều văn bản thuế công bố trước đó, như:

Bãi bỏ tiết b.2.2, tiết b.2.3 và tiết b.2.4 điểm b khoản 1 Điều 16; bãi bỏ Điều 22 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 16 và Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh hướng dẫn tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013;

Bãi bỏ điểm d khoản 6 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Một số nội dung đáng chú ý của Thông tư 92/2015/TT-BTC như sau:

Về tỷ lệ tính thuế 

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

+ Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

Về doanh thu tính thuế

+Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống, kẻ cả cá nhân cho thuê tài sản để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là tổng doanh thu từ kinh doanh trong năm dương lịch.

+ Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

+ Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân bao gồm các khoản bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (trước đây không đề cập).

+Trường hợp người sử dụng lao động mua cho người lao động sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc và không có tích lũy về phí bảo hiểm (kể cả mua bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam được phép bán bảo hiểm tại Việt Nam) thì khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. 
Trước: Không có quy định.

+ Được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của người lao động đối với khoản đóng vào quỹ hưu trí tự nguyện nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp tham gia nhiều quỹ. 
Trước: Quy định chưa rõ ràng.

+ Khoản chi về phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động theo quy chế của đơn vị.

+ Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.
Trước đây: Lợi tức nhận được của công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ chịu thu nhập từ đầu tư vốn.

+ Trường hợp cá nhân nhận được tiền từ nước ngoài do thân nhân là người nước ngoài gửi về đáp ứng điều kiện về khuyến khích chuyển tiền về nước theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt nam thì cũng được miễn thuế theo quy định tại điểm này.
Trước: Chưa có quy định.
...
Thông tư 92/2015/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015 và áp dụng cho kỳ
tính thuế thu nhập cá nhân từ năm 2015 trở đi.

Download Thông tư 92/2015/TT-BTC tại đây
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »