Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

Người lao động có thể tự chốt sổ bảo hiểm xã hội?

Người lao động có thể tự chốt sổ bảo hiểm xã hội?
Quyết định 595/QĐ-BHXH cho phép người lao động được giữ sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) "mở đường" cho họ tự chốt sổ BHXH nếu người sử dụng lao động vì lý do nào đó không thể chốt sổ.

Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý

Hướng dẫn hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý
Theo quy định của Luật thuế TNDN, hàng mỗi quý doanh nghiệp căn cứ tình hình kinh doanh tính thuế TNDN tạm nộp và nộp vào ngân sách Nhà nước, cuối năm doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN xử lý số thuế nộp thừa/ thiếu theo quy định.

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán, thanh lý tài sản cố định

Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán, thanh lý tài sản cố định
Thanh lý tài sản cố định (TSCĐ) thường được tiến hành khi tài sản bị hư, hỏng, lạc hậu về kỹ thuật ... tài sản không phù hợp với yêu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính

Về quy trình kiểm toán khoản mục tài sản cố định trong kiểm toán báo cáo tài chính
Tài sản cố định là khoản mục quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản của doanh nghiệp. Các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định thường mang giá trị lớn, nên kiểm toán khoản mục tài sản cố định luôn là công việc phức tạp và quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính.