Hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót xử lý thế nào?

Hóa đơn điện tử đã lập bị sai sót xử lý thế nào?
Hóa đơn điện tử đang ngày phổ biến bởi những tiện ích của nó, tuy nhiên sai sót hóa đơn điện tử cũng rất thường xả ra, liệu xử lý chúng có phức tạp như hóa đơn giấy?

Việc xử lý sai sót hóa đơn điện tử đã lập theo điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC trước đây không còn phù hợp. Hiện nay, việc xử lý sai sót về hóa đơn điện tử thực hiện theo Điều 17 (có mã của cơ quan thuế) và Điều 24 (không có mã của cơ quan thuế) Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ.

Bài viết sau được cập nhật theo quy định mới tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP ...

Theo Điều 17 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sai sót được hướng dẫn xử lý như sau:

"1. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

2. Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua có phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

3. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn đã được cấp mã thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử có mã đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập để gửi cho người mua.".

Cũng theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, tại Điều 24 thì hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế được xử lý như sau:

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã lập hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện) thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

2. Trường hợp sau khi nhận dữ liệu hóa đơn, cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này để người bán kiểm tra sai sót. Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này về việc hủy hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và lập hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế."


Như vậy, các trường hợp sai sót hóa đơn điện tử đều phải xuất hóa đơn mới thay thế mà không cần quan tâm hai bên đã khai thuế hay chưa; bên bán có trách nhiệm lập Mẫu 04 thông báo hủy hóa đơn gửi về cơ quan thuế, cụ thể:
- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã lập nhưng chưa gửi cho bên mua nếu phát hiện sai sót thì bên bán hàng đình chỉ việc gửi hóa đơn, đồng thời gửi Mẫu số 04 thông báo việc hủy hóa đơn và lập hóa đơn điện tử mới gửi về cơ quan thuế để được cấp mã mới gửi cho khách hàng.

- Hóa đơn điện tử đã gửi cho khách hàng (có mã và không có mã của cơ quan thuế) nếu phát hiện sai sót thì 2 bên lập Biên bản ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán gửi Mẫu 04 và lập hóa đơn điện tử mới (gửi cho cơ quan thuế nếu hóa đơn có mã của cơ quan thuế) để gửi cho khách hàng.

- Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử sai sót thì trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (Mẫu 05) của cơ quan thuế, bên bán phải gửi Mẫu 04 và lập hóa đơn điện tử mới (gửi cho cơ quan thuế nếu hóa đơn có mã của cơ quan thuế) để gửi cho khách hàng.
Mẫu 04 Phụ lục kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

THÔNG BÁO HỦY HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: (Cơ quan thuế)

Tên người nộp thuế: ……………………………………………………………………………..
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Người nộp thuế thông báo về việc hủy/giải trình hóa đơn điện tử do sai sót như sau:

STT Mẫu số Ký hiệu hóa đơn điện tử Số hóa đơn điện tử Ngày lập hóa đơn Loại áp dụng hóa đơn điện tử Hủy/giải trình Lý do
1 2 34 5 6 7 8
                                                                                    ……, ngày…….. tháng….. năm…..
                                                                                            NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
                                                                     ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
                                                                           (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)


Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »