Bộ tài chính ban hành 03 chuẩn mực kiểm toán mới


Bộ tài chính ban hành 03 chuẩn mực kiểm toán mới
Ngày 08/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2015/TT-BTC và Thông tư 68/2015/TT-BTC để bổ sung thêm 03 chuẩn mực kế toán mới.


Theo đó, Thông tư 67/2015/TT-BTC Ban hành chuẩn mực kiểm toán số 1000 về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Đây là chuẩn mực kiểm toán đặc thù do Việt Nam ban hành. Chuẩn mực này hoàn toàn chỉ có ở Việt Nam, không có trong hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế (ISAs).

Chuẩn mực này thay thế Chuẩn mực kiểm toán số 1000 “Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành” tại Quyết định 03/2005/QĐ-BTC.

Chuẩn mực kiểm toán số 1000 có hiệu lực từ 01/07/2015, tức những báo cáo kiểm toán phát hành từ 01/07/2015 thì phải tuân thủ chuẩn mực này.

Thông tư 68/2015/TT-BTC ban hành 02 chuẩn mức kế toán:

- Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 – Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính.

- Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4410 – Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính.

Các dịch vụ có liên quan đến thông tin tài chính như Soát xét đặc biệt (Due Dilligence) cho mục đích mua bán sáp nhập sẽ tuân thủ các chuẩn mực này.

Thông tư 68/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/01/2016.

Chuẩn mực kiểm toán số 930 “Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính” ban hành theo Quyết định số 03/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 và Chuẩn mực kiểm toán số 920 “Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thoả thuận trước” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BTC ngày 28/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016.

Download Thông tư 67/2015/TT-BTC tại đây.
Download Thông tư 67/2015/TT-BTC tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »