Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật kế toán năm 2017

Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật kế toán năm 2017
Ngày 30/12/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2016/NĐ-CP nhằm hướng dẫn, quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán, tức Luật số 88/2015/QH13.

Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, trước một ngày Luật kế toán 88/2015/QH13 có hiệu lực. Sau đây là một số điểm đáng lưu ý của Nghị định 174/2016/NĐ-CP:

Về lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử:


Chứng từ kế toán. sổ kế toán các đơn vị kế toán được lựa chọn lưu trữ khi in ra giấy hoặc lưu trữ trên phương tiện điện tử. Việc lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải đảm bảo tra cứu được trong thời hạn lưu trữ.

Riêng các đơn vị trong lĩnh vực kế toán Nhà nước (trừ đơn vị thu, chi ngân sách nhà Nước các cấp) nếu lựa chọn lưu trữ tài liệu kế toán trên phương tiện điện tử thì vẫn phải in sổ kế toán tổng hợp ra giấy và ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) để lưu trữ theo quy định.

Thời hạn lưu trữ chứng từ kế toán.


Tài liệu kế toán, chứng từ kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính như phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho ... thời hạn lưu trữ tối thiểu 05 năm

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính, các bảng kê, bảng tổng hợp chi tiết, các sổ kế toán chi tiết, các sổ kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính tháng, quý, năm của đơn vị kế toán, báo cáo quyết toán ... thời hạn lưu trữ tối thiểu 10 năm;

Đối với đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước, tài liệu kế toán phải lưu trữ vĩnh viễn gồm Báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm đã được Quốc hội phê chuẩn, Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn ...

Những người không được làm kế toán (Điều 19)


- Các trường hợp quy định tại khoản 1, 2 Điều 52 Luật kế toán.

- Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính- kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán (trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

- Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán (trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa).

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng, phụ trách kế toán


Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, c, d khoản 1 Điều 54 Luật kế toán và không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. Bộ Tài chính quy định về việc tổ chức, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng.

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Kế toán trưởng, người phụ trách kế toán bắt buộc phải có chứng chỉ kế toán trưởng theo quy định;

Trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, các công ty TNHH 02 thành viên trở lên kinh doanh dịch vụ kế toán được thành lập trước ngày Nghị định này có hiệu lực phải đảm bảo tỷ lệ vốn góp của tổ chức góp vốn và của kế toán viên hành nghề theo quy định tại Nghị định này và các điều kiện khác theo quy định của Luật kế toán để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Đối với các đơn vị trong lĩnh vực kế toán Nhà nước đã bổ nhiệm kế toán trưởng trước ngày Nghị định này có hiệu lực vẫn tiếp tục được bố trí kế toán trưởng đến hết thời hạn bổ nhiệm ghi trong quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hiện hành. Khi bổ nhiệm lại hoặc bổ nhiệm mới thì chỉ được bổ nhiệm phụ trách kế toán theo quy định tại Nghị định này.
...

Nghị định 174/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2017, thay thế Nghị định 128/2004/NĐ-CP và Nghị định 129/2004/NĐ-CP.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »