Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 147 về trích khấu hao TSCĐ

Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 147 về trích khấu hao TSCĐ
Ngày 12/04/2017, Bộ tài chính tiếp tục ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BTC để điều chỉnh thêm một số quy định về quản lý và trích khấu hao TSCĐ.

Thông tư 28/2017/TT-BTC được cho là đã làm rõ hơn một số quy định về trích khấu hao, quản lý và sử dụng tài sản cố định của các văn bản trước đó, như: bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư 147/2016/TT-BTC, bổ sung khoản 2 Điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC

Theo đó, tài sản là nhà hỗn hợp (vừa dùng sản xuất kinh doanh, vừa để bán, vừa cho thuê) thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của từng phần nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể:

- Đối với phần giá trị nhà dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh + cho thuê (trừ cho thuê tài chính) thì doanh nghiệp được ghi nhận là TSCĐ, được trích khấu hao theo đúng quy định (quy định trước đây của Thông tư 147/2016/TT-BTC thì phần nhà cho thuê không được trích khấu hao).

- Phần giá trị (diện tích) nhà dùng cho mục đích để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao mà theo dõi như một hàng hóa, một tài sản để bán.

- Đối với nhà hỗn hợp nếu không xác định tách riêng được các phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho các mục đích kinh doanh, cho thuế, bán thì toàn bộ phần giá trị tài sản này doanh nghiệp không được hạch toán TSCĐ và không được trích khấu hao.

Tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao tài sản đối với từng mục đích sử dụng được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

Như vậy, nhà hỗn hợp chỉ phần giá trị (diện tích) dùng cho hoạt động kinh doanh và cho thuê mà tách riêng được thì doanh nghiệp mới được hạch toán vào TSCĐ, được trích khấu hao; các trường hợp khác của nhà hỗn hợp sẽ không được trích khấu hao.

Thông tư 28/2017/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2017 nhưng được áp dụng từ năm tài chính 2016.

Xem và download Thông tư 28/2017/TT-BTC.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »