Ban hành Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp năm 2018

Ban hành Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp năm 2018
Ngày 10/10/2017, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC- hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp mới áp dụng từ 01/01/2018.

Thông tư số 107/2017/TT-BTC áp dụng cho các đối tượng sau:

- Các cơ quan nhà nước; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư);

- Các tổ chức, đơn vị khác có hoặc không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Thông tư 107/2017/TT-BTC bao gồm các nội dung:

- Hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt buộc; 

- Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; 

- Danh mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán; danh mục mẫu báo cáo và phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách.

Về chứng từ kế toán:

- Đối với loại chứng từ bắt buộc: Các đơn vị hành chính, sự nghiệp đều phải sử dụng thống nhất mẫu quy định trong Thông tư 107/2017/TT-BTC và không được sửa đổi.

- Đối với chứng từ tự thiết kế: Phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật Kế toán, phù hợp với việc ghi chép và yêu cầu quản lý của đơn vị.

Về sổ kế toán: 

- Đơn vị hành chính, sự nghiệp phải mở sổ này để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh có liên quan đến đơn vị kế toán.

- Các trường hợp tiếp nhận, sử dụng ngân sách Nhà nước cấp, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, nguồn phí được khấu trừ, để lại phải mở sổ kế toán để theo dõi riêng.
...

Ngoài chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp, Bộ tài chính cũng ban hành 2 Chế độ kế toán doanh nghiệp tồn tại song song: Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành bởi Thông tư 200/2014/TT-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành bởi Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Thông tư 107/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018, thay thế Quyết định số 19/2016/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »