Ban hành 39 chuẩn mực kiểm toán Nhà nước mới


Ban hành 39 chuẩn mực kiểm toán Nhà nước mới
Ngày 15/07/2016, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã ký Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước.

Đối tượng được áp dụng là các Đoàn kiểm toán, kiểm toán viên Nhà nước; Tổ chức, cá nhân của Kiểm toán nhà nước; Đơn vị được kiểm toán; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đối với hoạt động kiểm toán. 

Theo đó, Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN công bố tên 39 chuẩn mực kiểm toán nhà nước như sau:

1. CMKTNN 30 - Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. 

2. CMKTNN 40 - Kiểm soát chất lượng kiểm toán. 

3. CMKTNN 100 - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. 

4. CMKTNN 200 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tài chính. 

5. CMKTNN 300 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán hoạt động. 

6. CMKTNN 400 - Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán tuân thủ. 

7. CMKTNN 1200 - Trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước khi thực hiện cuộc kiểm toán tài chính theo chuẩn mực kiểm toán nhà nước.

8. CMKTNN 1220 - Kiểm soát chất lượng đối với cuộc kiểm toán tài chính.

9. CMKTNN 1230 - Tài liệu, hồ sơ kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính.

10. CMKTNN 1240 - Trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước liên quan đến gian lận trong cuộc kiểm toán tài chính.

11. CMKTNN 1250 - Đánh giá tính tuân thủ pháp luật và các quy định trong kiểm toán tài chính. 

12. CMKTNN 1260 - Trao đổi các vấn đề với đơn vị được kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

13. CMKTNN 1300 - Lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán tài chính.

14. CMKTNN 1315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu thông qua hiểu biết về đơn vị được kiểm toán và môi trường hoạt động của đơn vị trong kiểm toán tài chính.

15. CMKTNN 1320 - Xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán trong kiểm toán tài chính. 

16. CMKTNN 1330 - Biện pháp xử lý rủi ro kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

17. CMKTNN 1402 - Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đơn vị có sử dụng dịch vụ bên ngoài trong kiểm toán tài chính.

18. CMKTNN 1450 - Đánh giá các sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán tài chính.

19. CMKTNN 1500 - Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

20. CMKTNN 1505 - Xác nhận từ bên ngoài đối với cuộc kiểm toán tài chính.

21. CMKTNN 1510 - Kiểm toán số dư đầu kỳ trong kiểm toán tài chính.

22. CMKTNN 1520 - Thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính.

23. CMKTNN 1530 - Lấy mẫu kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

24. CMKTNN 1540 - Kiểm toán các ước tính kế toán trong kiểm toán tài chính.

25. CMKTNN 1550 - Các bên liên quan trong kiểm toán tài chính.

26. CMKTNN 1560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

27. CMKTNN 1570 - Kiểm toán hoạt động liên tục của đơn vị trong kiểm toán tài chính.

28. CMKTNN 1580 - Giải trình bằng văn bản trong kiểm toán tài chính.

29. CMKTNN 1600 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn.

30. CMKTNN 1610 - Sử dụng công việc của kiểm toán viên nội bộ trong kiểm toán tài chính.

31. CMKTNN 1620 - Sử dụng công việc của chuyên gia trong kiểm toán tài chính.

32. CMKTNN 1700 - Hình thành ý kiến kiểm toán và báo cáo kiểm toán trong kiểm toán tài chính.

33. CMKTNN 1705 - Ý kiến kiểm toán không phải ý kiến chấp nhận toàn phần trong báo cáo kiểm toán tài chính.

34. CMKTNN 1706 - Đoạn “Vấn đề cần nhấn mạnh” và “Vấn đề khác” trong báo cáo kiểm toán tài chính. 

35. CMKTNN 1710 - Thông tin so sánh - Dữ liệu tương ứng và báo cáo tài chính so sánh, trách nhiệm của kiểm toán viên nhà nước liên quan đến các thông tin khác trong kiểm toán tài chính.

36. CMKTNN 1800 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính được lập theo khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính cho mục đích đặc biệt.

37. CMKTNN 1805 - Lưu ý khi kiểm toán báo cáo tài chính riêng lẻ và khi kiểm toán các yếu tố, tài khoản hoặc khoản mục cụ thể của báo cáo tài chính.

38. CMKTNN 3000 - Hướng dẫn kiểm toán hoạt động.

39. CMKTNN 4000 - Hướng dẫn kiểm toán tuân thủ.
...

Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 15/09/2016; 

Đồng thời Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN cũng thay thế các Quyết định 06/2010/QĐ-KTNN, Quyết định 01/2014/QĐ-KTNN, Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN, Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN và Quyết định 04/2014/QĐ-KTNN đã ban hành trước đó.

Xem chi tiết Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »