Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế TNDN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Thuế TNDN. Hiển thị tất cả bài đăng

Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp được đưa vào chi phí

Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp được đưa vào chi phí
Ngày 12/07/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC nhằm hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về các chi phí liên quan đến nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Thông tư số 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế

Thông tư số 25/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định về thuế
Ngày 16/03/2018, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 78/2014/TT-BTC và Thông tư số 111/2013/TT-BTC.

Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP


Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP
Ngày 12/8/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 130/2016/TT-BTC nhằm hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP- quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TTĐB và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế.