Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp được đưa vào chi phí

Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp được đưa vào chi phí
Ngày 12/07/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC nhằm hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về các chi phí liên quan đến nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Theo đó, doanh nghiệp được tính vào giá trị công trình, được trích khấu hao tính và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện là tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài chính và chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, theo Luật thuế TNDN.

Ngoài ra, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế cũng được hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan.

Như vậy, chi phí của doanh nghiệp liên quan đến việc lo cho nhà ở, kể cả chi phí các công trình cải thiện đời sông tinh thần của công nhân (công trình văn hóa, thể thao) đều được đưa vào chi phí mà không phân biệt nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn từ các quỹ phúc lợi.

Thông tư 43/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/08/2019. Các chi phí liên quan nhà ở của công nhân tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế phát sinh từ ngày 10/07/2018 áp dụng theo Khoản 4, Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP và được áp dụng các quy định tại Thông tư này.

Được biết, Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định như sau:

"4. Chi phí đầu tư xây dựng, vận hành hoặc thuê nhà chung cư và các công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế là chi phí hợp lý được khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp có dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.".

Thông tư 43/2019/TT-BTC:


Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »