Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ban hành danh mục thuế xuất- nhập khẩu ưu đãi mới


Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ban hành danh mục thuế xuất- nhập khẩu ưu đãi mới
Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2016/NĐ-CP quy định Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Nghị định số 122/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/09/2016, bao gồm 04 phụ lục:

Phụ lục I: Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Phụ lục II: Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Phụ lục III: Danh mục hàng hóa và mức thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi chở xuống, đã qua sử dụng;

Phụ lục IV: Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Đồng thời, Nghị định số 122/2016/NĐ-CP bãi bỏ 02 quyết định của Thủ tướng chính phủ, 09 Thông tư của Bộ Tài chính đã ban hành trước ngày 01/09/2016, bao gồm:

Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29/06/2011,

Quyết định 24/2013/QĐ-TTg ngày 03/05/2013,

Thông tư 111/2012/TT-BTC ngày 04/07/2012,

Thông tư 80/2014/TT-BTC ngày 23/06/2014.

Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015.

Thông tư 05/2016/TT-BTC ngày ngày 13/01/2016,

Thông tư 16/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016,

Thông tu 31/2016/TT-BTC ngày 23/02/2016,

Thông tư 48/2016/TT-BTC ngày 17/03/2016,

Thông tư 51/2016/TT-BTC ngày 18/03/2016,

Thông tư 73/2016/TT-BTC ngày 20/05/2016

Thông tư 98/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016.

Theo đó, những mặt hàng than gỗ rừng chịu thuế suất thuế xuất khẩu là 5%, đồ trang sức có thuế suất thuế xuất khẩu là 0% nếu có có Phiếu kết quả thử nghiệm xác định hàm lượng vàng dưới 95% ...

Đối với xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh dưới 1.500cc thuộc nhóm hàng 87.03 và xe ô tô chở người từ 10 đến 15 chỗ ngồi thuộc nhóm hàng 87.02 áp dụng mức thuế tuyệt đối.

Xe ôtô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống, có dung tích xi lanh từ 1.500 cc trở lên thuộc nhóm hàng 87.03 áp dụng mức thuế hỗn hợp.

Đáng chú ý, mặt hàng hóa dầu áp dụng thuế suất theo lộ trình: Kể từ ngày 01/09/2016 đến ngày 31/12/2016 áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 1%; Từ ngày 01/01/2017 trở đi, các mặt hàng này áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 3%.

...

Xem toàn văn Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (bao gồm danh mục biểu thuế xuất, nhập khẩu mới):
Cập nhật:

Cũng trong ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg quy định về việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hoá nhập khẩu, theo đó:

1. Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định này gồm: 

a) Danh mục của các mặt hàng có mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi bằng 0% quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục II Nghị định số 122 /2016/NĐ-CP.

b) Mức thuế suất thông thường quy định cho từng mặt hàng tại Biểu thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong danh mục của Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này và không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất ưu đãi hoặc thuế suất ưu đãi đặc biệt theo quy định tại khoản a, b Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016.

Toàn văn của Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg (kèm danh mục Biểu thuế suất nhập khẩu thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu):Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »