Lưu ý chính sách thuế đối với nhà ở cho công nhân

Lưu ý chính  sách thuế đối với nhà ở cho công nhân
Hiên nay, doanh nghiệp xây dụng hoặc thuê nhà ở cho công nhân để thuận tiện trong hoạt động sản xuất là khá phổ biến; việc áp dụng chính sách thuế đúng trong trường hợp này luôn là sự lưu tâm của kế toán, bởi Luật  đã có nhiều thay đổi.

1. Về thuế thu nhập doanh nghiệp


Tại điểm b khoản 2.5 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, về khoản chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau: "Trường hợp hợp đồng lao động của doanh nghiệp ký với người lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, không trái với các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN."

Theo khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC cũng nêu rõ: doanh nghiệp được trừ một khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau khi xác định thuế TNDN: (a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; (b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; (c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Như vậy, đối với khoản chi phí thuê nhà cho người lao động (kể cả chuyên gia) nếu trong hợp đồng lao động có ghi khoản chi về tiền nhà do Công ty trả cho người lao động và khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định trên, thì khoản chi phí thuê nhà ở cho người lao động được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2. Thuế thu nhập cá nhân


Căn cứ điểm đ, khoản 2, điều 2, Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công gồm: Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế (người lao động) được hưởng dưới mọi hình thức, bao gồm nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có): (a) Trường hợp người lao động ở tại nơi làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước ... tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc; (b) Khoản tiền thuê nhà do người lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại doanh nghiệp. 

Như vậy, Doanh nghiệp chi trả hộ khoản tiền thuê nhà cho người lao động nếu không có bất kỳ khoản thu nhập nào khác, không vượt 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) thì tiền thuê nhà trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế thuế TNCN tại đơn vị theo số tiền thuê nhà trả hộ thực tế phát sinh.

Việc xác định tiền thuê nhà do tổ chức, cá nhân trả thu nhập trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đươc xác định theo kỳ khai thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »