Nhiều văn bản về thuế hết hiệu lực từ 01/01/2015


Nhiều văn bản về thuế hết hiệu lực từ 01/01/2015
Ngày 10/03/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 447/QĐ-BTC công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính đến hết ngày 31/12/2014.


Có đến 125 văn bản hết hiệu lực hoàn toàn trước 01/01/2015, thuộc các lĩnh vực sau:

- Về lĩnh vực thuế, phí, lệ phí có 33 văn bản gồm 28 Thông tư và 5 Quyết định bao gồm: Thông tư 64/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Thông tư 123/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế TNDN; Thông tư 60/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

- Về lĩnh vực hải quan có 7 thông tư, trong đó có Thông tư 59/2013/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; Thông tư 117/2011/TT-BT hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

- Về lĩnh vực hành chính sự nghiệp có 15 thông tư, trong đó có Thông tư 88/2011/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ NSNN để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia; Thông tư liên tịch 71/2007/TTLT-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Đáng chú ý, Quyêt định 447 cũng công bố 59 văn bản về lĩnh vực thuế hết hiệu lực một phần: Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12; Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12; Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế TNDN số 14/2008/QH12; Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH11 và Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH11; Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11… do các luật này đã được sửa đổi bổ sung.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng công bố các văn bản hết hiệu lực hoàn toàn ở các lĩnh vực: đầu tư 3 thông tư, 1 quyết định; quản lý công sản 5 nghị định và 14 thông tư; kho bạc 2 thông tư; dự trữ quốc gia có 4 thông tư; tài chính ngân hàng 12 thông tư và 1 quyết định; tài chính doanh nghiệp 1 nghị định, 1 quyết định và 4 thông tư; bảo hiểm có 1 quyết định; quản lý giá có 7 thông tư và 2 quyết định.

Download Quyết định số 447/QĐ-BTC + danh mục văn bản hết hiệu lực của Bộ tài chính tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »