Văn bản về lao động-tiền lương mới nhất

Văn bản về lao động-tiền lương mới nhất
(Ảnh minh họa từ internet)

Blogketoan.tk thường xuyên cập nhật các văn bản pháp quy mới ban hành về Luật lao động, tiền lương, Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ... Các Thông tư, Quyết định của Chính phủ, Bộ lao động thương binh xã hội sẽ được cập nhật và hệ thống lại thuận tiện cho bạn đọc tham khảo.

Mời các bạn tải Văn bản mới nhất theo bảng kê sau:
     Số hiệu
Ngày ban hành
                                     Tóm tắt nội dung         
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp. 
05/2015/NĐ-CP12/01/2015Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động.
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.
103/2014/NĐ-CP11/11/2014Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các Cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
1018/QĐ-BHXH 10/10/2014
Sửa đổi một số nội dung tại các Quyết định ban hành quy định quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
23/2014/TT-BLĐTBXH29/08/2014Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm.
27/2014/NĐ-CP 07/04/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc trong gia đình.
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về việc làm
01/QĐ-BHXH 03/01/2014 Ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
46/2014/QH1313/06/2014Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
38/2013/QH13 16/11/2013
Luật việc làm


33/2013/TT-BLĐTBXH 16/12/2013
Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, ... tổ chức thuê mướn lao động.
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013
Quy định mức lương tối thiểu vùng làm việc ở doanh nghiệp, Hợp tác xã, ... tổ chức thuê mướn lao động.
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động.
25/2013/TT-BLĐTBH 18/10/2013
Hướng dẫn thức hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
19/2013/NĐ-CP 23/02/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
136/2013/NĐ-CP 21/10/2013
Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Luật số: 10/2012/QH13 18/06/2012Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội: Bộ luật lao động, có hiệu lực 01/05/2013.
28/2012/NĐ-CP10/04/2012
Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
488/QĐ-BHXH 23/05/2012
Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.
1111/QĐ-BHXH 25/10/2011
Ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
54/2011/NĐ-CP  04/07/2011
Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
884/QĐ-BHXH 25/08/2011
Ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
82/QĐ-BHXH 10/01/2010
Ban hành quy định tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí KCB, quản lý & sử dụng quỹ BHYT.
10/2003/TT-BLĐTBH 18/04/2003
Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Blogketoan.tk (cập nhật chinhphu.vn, Bộ LĐTBXH )

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »