Cập nhật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Cập nhật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2014


Mời các bạn tải Văn bản mới nhất theo bảng kê sau:
Số hiệu
Ngày ban hành
Tóm tắt nội dung


96/2015/TT-BTC 22/06/2015
Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015
Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế (Luật số 71/2014/QH13) và sửa đổi
Luật số 71/2014/QH13 26/11/2014
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
78/2014/TT-BTC 18/06/2014
Hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
32/2013/QH13 19/06/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
218//2013/NĐ-CP 26/12/2013
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
123/2012/TT-BTC 27/07/2012
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008QH12, 124/2008/NĐ-CP.
244/2009/TT-BTC 31/12/2009
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tóan Doanh nghiệp.
138/2011/TT-BTC 04/10/2011
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tóan doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC.
15/2006/QĐ-BTC
48/2006/QĐ-BTC
20/03/2006
14/09/2006
Về việc ban hành Chế độ Kế toán doanh nghiệp.
32/2013/QH13 19/06/2013
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp
14/2008/QH12 03/06/2008
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.Ketoan.biz (cập nhật từ Tổng Cục thuế, chinhphu.vn)


Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »