Nghị định 146/2018/NĐ-CP: Quy định mới về bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP: Quy định mới về bảo hiểm y tế
Ngày 17/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT).


Nghị định 146/2018/NĐ-CP có một số điểm mới sau:

Đối tượng đóng BHYT:

Có 6 nhóm thuộc đối tượng đóng BHYT, gồm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, nhóm do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng, nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhóm do người sử dụng lao động đóng,  nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.

Trong đó, nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng khi người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và người quản lý điều hành hợp tác xã hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức; Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP đã bổ sung thêm nhiều đối tượng thuộc nhóm ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT như: Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều; học sinh, sinh viên; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình; Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng ...

Mức đóng BHYT:

Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng.

- Người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

- Người lao động trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh;

Riêng mức đóng bảo hiểm y tế của nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất nếu các thành viên cùng tham gia trong năm tài chính.

* Mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách Nhà nước quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

- Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.

- Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 và các quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

- Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng nêu trên thì được hưởng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất.

Miễn, giảm chi phí khám chữa bệnh:

- Miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã.

- Miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

- Miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

- Miễn chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với hoạt động cách mạng, người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Quỹ BHYT sẽ thanh toán 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng (khoản 1 Điều 2); một số trường hợp thân  nhân của người có công với cách mạng (khoản 12 Điều 3) và người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, một số trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều (khoản 1 và 2 Điều 4 ). Giảm 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.
...

Nghị định 146/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/12/2018, đồng thời các văn bản sau hết hiệu lực: Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC, Điều 8 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 151/2016/NĐ-CP, Khoản 6 Điều 11, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Thông tư số 40/2015/TT-BYT.

Download Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »