Doanh nghiệp tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động từ năm 2019

Doanh nghiệp tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động từ năm 2019
Ngày 17/10/2018, Bộ lao động - thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH hướng dẫn việc doanh nghiệp tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến ...


Theo đó, người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc tuân thủ.

Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. Thời kỳ tự kiểm tra bắt đầu từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.

Theo Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH, các nội dung cần kiểm tra như sau:

- Việc thực hiện báo cáo định kỳ;

- Việc tuyển dụng và đào tạo lao động;

- Việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động;

- Việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể;

- Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi;

- Việc trả lương cho người lao động;

- Việc tổ chức, thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động;

- Việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài;

- Việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất;

- Việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia;

- Việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động;

- Nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

Doanh nghiệp tự thành lập đoàn kiểm tra, gồm: đại diện người sử dụng lao động làm trưởng đoàn; thành viên đoàn là cán bộ lao động, tiền lương, cán bộ an toàn, vệ sinh lao động; đại diện người lao động và thành phần khác có liên quan do người sử dụng lao động tự quyết định.

Hồ sơ tự kiểm tra gồm phiếu tự kiểm tra, kết luận tự kiểm tra, văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra của doanh nghiệp và các tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Về báo cáo kết quả kiểm tra: Doanh nghiệp phối hợp với đại diện tập thể lao động thực hiện báo cáo trực tuyến khi có yêu cầu của cơ quan Thanh tra lao động.

Doanh nghiệp (người sử dụng lao động) phải đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử của Bộ lao động- thương binh và xã hội http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn để lấy phiếu tự kiểm tra. Tuy nhiên, website http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn hiện nay (23/10/2018) chưa truy cập được (có thể cổng điện tử này chỉ được mở trước ngày Thông tư Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực).

Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006.

Xem và download Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »