Chưa thông báo phát hành hóa đơn có phải nộp mẫu BC26?

Chưa thông báo phát hành hóa đơn có phải nộp mẫu BC26?
Quy định của Luật thuế doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, chưa phát sinh nghĩa vụ thuế thì định kỳ vẫn phải khai báo và nộp báo cáo thuế về cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tuy nhiên, một số hướng dẫn của văn bản thuế chưa rõ ràng dẫn đến người nộp thuế diễn giải Luật theo hướng khác nhau. Chẳng hạn, nếu chưa phát hành hóa đơn thì có phải báo cáo tính hình sử dụng hóa đơn hay không? doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn, sau đó giải thể thì có vấn đề gì không nếu chưa nộp mẫu BC26?
Chúng ta cùng tìm hiểu một số văn bản pháp luật để hiểu rõ hơn vấn đề này:

Theo Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định về kê khai thuế, như sau:

"c) Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm đ khoản 1 Điều này và các trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế theo hướng dẫn tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 Thông tư này.".

Như vậy, người nộp thuế trong kỳ tính thuế nếu không phát sinh doanh thu (nghĩa vụ thuế) vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế. Điều này có nghĩa, doanh nghiệp mới thành lập, chưa có doanh thu thì hàng tháng vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng/quý về cơ quan thuế (các mục ghi 0 hoặc bỏ trống).

Quy định này có lẻ để cơ quan thuế biết được doanh nghiệp đó có còn tồn tại hay không, hay doanh nghiệp đó có "quên", bỏ sót kỳ kê khai thuế nào không? ... để tiến hành các bước tiếp theo như đưa ra các quyết định thanh tra, kiểm tra, hay phạt vi phạm hành chính về chậm kê khai, nộp thuế ...

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp mới thành lập chưa phát sinh doanh thu, chưa đăng ký mua hóa đơn, hoặc chưa thông báo phát hành hóa đơn thì hàng tháng/ quý có phải nộp "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" (mẫu BC26) cho cơ quan thuế hay không?

Theo Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, như sau:

Điều 27. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)”.

Như vậy, Luật thuế hiện nay (Thông tư 39/2014/TT-BTC) không có quy định việc doanh nghiệp chưa đăng ký mua hóa đơn, chưa Thông báo phát hành hóa đơn thì có được miễn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hay không. Có nghĩa, doanh nghiệp vẫn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng/quý tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp từ thời điểm thành lập.

Do luật thuế chưa quy định rõ về vấn đề này nên dẫn đến nhiều quan điểm khác nhau của người nộp thuế. Một số quan điểm cho rằng, chưa phát hành hóa đơn thì chưa phải làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; số ý kiến thận trọng, vẫn làm báo cáo "trắng" về tình hình sử dụng hóa đơn các tháng/quý nộp cơ quan thuế cho "chắc ăn".

Cơ quan thuế nói gì?

Luật thuế chưa quy định rõ doanh nghiệp có được miễn trừ nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26) khi chưa đăng ký, chưa thông báo phát hành hóa đơn hay không dẫn đến người nộp thuế có những diễn giải Luật khác nhau.

Tuy nhiên, đa số cơ quan thuế địa phương (Cục thuế Tp.HCM, Cục thuế Hà Nội) đồng ý với quan điểm chưa thông báo phát hành hóa đơn thì chưa phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Quan điểm này được Cục thuế Tp.HCM thể hiện tại Công văn 5228/CT-TTHT ngày 04/07/2014 khi hồi đáp cho doanh nghiệp, như sau (trích toàn văn):

           TỔNG CỤC THUẾ                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    --------                                                                                        ---------------

Số: 5228/CT-TTHT                                                                          Tp Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2014
V/v: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

                                              Kính gửi:   Công ty CP Quảng cáo Ngòi Bút Việt
                                                                  Địa chỉ: 339/28G Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM
                                                                  Mã số thuế: 0312517178

Trả lời văn bản số 02/NBV-2014 ngày 24/4/2014 của Công ty về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 31/5/2014):

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hoá, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.
…”

Trường hợp Công ty nếu từ khi thành lập (tháng 10/2013) đến khi tiến hành giải thể (tháng 03/2014) chưa đặt in hoá đơn, chưa lập Thông báo phát hành hóa đơn gửi cơ quan thuế thì không phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

                                                                                                       KT. CỤC TRƯỞNG
                                                                                                      PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận 3 “Để biết”;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.                                                                             Trần Thị Lệ Nga
1984_140534 dttchung

Gần đây đây nhất, ngày 27/11/2017 Cục thuế Tp. Hà Nội cũng có hồi đáp tương tự tại Công văn 77116/CT-TTTHT, xin được trích dẫn sau đây:

Chưa thông báo phát hành hóa đơn có phải nộp mẫu BC26?

Như vậy, hai Công văn "nặng ký" trên đã gửi đến thông điệp rất rõ ràng:
- Nếu doanh nghiệp mới thành lập, chưa Thông báo phát hành hóa đơn thì không phải nộp mẫu BC26 về cơ quan thuế.
- Nếu doanh nghiệp đã Thông báo phát hành hóa đơn thì hàng tháng/quý phải nộp mẫu BC26 về cơ thuế quản lý trực tiếp.
* Mức phạt chậm nộp báo cáo thuế (khoản 7 Điều 1 Thông tư 176/2016/TT-BTC):

- Phạt cảnh cáo: với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn;

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn;

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »