Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài năm 2017

Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí môn bài năm 2017
Ngày 15/11/2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 302/2016/TT-BTC nhằm hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí môn bài năm 2017.

Một số điểm đáng chú ý của Thông tư 302/2016/TT-BTC:

Mức thu lệ phí môn bài:


1. Đối với tổ chức kinh doanh: Mức đóng căn cứ trên vốn đăng ký, cụ thể:

+ Vốn điều lệ/ Vốn đầu tư > 10 tỷ đồng         Mức thu là 03 triệu đồng/năm

+ Vốn điều lệ/ Vốn đầu tư <= 10 tỷ đồng       Mức thu là 02 triệu đồng/năm

+ Chi nhánh, VPDD, địa điểm kinh doanh ... Mức thu là 01 triệu đồng/năm

Tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

2. Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh: Mức đóng căn cứ trên mức doanh thu cả năm, cụ thể:

+ Doanh thu > 500 triệu đồng/năm                                            Mức thu 01 triệu đồng/năm

+ Doanh thu > 300 triệu đồng/năm và <= 500 triệu đồng/năm Mức thu 0,5 triệu đồng/năm

+ Doanh thu > 100 triệu đồng/năm và <= 300 triệu đồng/năm Mức thu 0,3 triệu đồng/năm

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Miễn lệ phí môn bài: 


Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP

Riêng điều kiện miễn lệ phí môn bài quy định tại khoản 1 và 2 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP được Thông tư 302/2016/TT-BTC giải thích như sau:

1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống. Mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không có địa điểm kinh doanh cố định bao gồm cả trường hợp cá nhân là xã viên hợp tác xã và hợp tác xã đã nộp lệ phí môn bài theo quy định đối với hợp tác xã; cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán đúng giá thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn; cá nhân hợp tác kinh doanh với tổ chức theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

Khai và nộp lệ phí môn bài


* Thời hạn khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ...

Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. 

* Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm.

Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.
...

Thông tư 302/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 bãi bỏ Điều 17 Thông tư 156/2013/TT-BTC, đồng thời thay thế các Thông tư sau: Thông tư số 96/2002/TT-BTC, Thông tư số 113/2002/TT-BTC, Thông tư số 42/2003/TT-BTC.

🔻 Download Thông tư 302/2016/TT-BTC.

Cập nhật:


Liên quan đến kê khai lệ phí môn bài, ngày 15/11/2016 Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về Hệ thống mục lục Ngân sách Nhà nước mới, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Theo đó, lê phí môn bài thuộc Mã số Mục 2850 và Mã số Tiểu mục như sau:

Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 mã số tiểu mục là 2862;
Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 mã số tiểu mục là 2863;
Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 mã số tiểu mục là 2864.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »