Hàng hóa dùng khuyến mại có phải xuất hóa đơn không?


Hàng hóa dùng khuyến mại có phải xuất hóa đơn không?
Theo quy định của Luật thuế hiện hành thì hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động khuyến mại, cho, biếu, tặng, đưa hàng mẫu ... của doanh nghiệp đều phải xuất hóa đơn.


Tuy nhiên, việc ghi hóa đơn hàng biếu, tặng như thế nào? có tính thuế GTGT đầu ra không? có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? ... là những băn khoăn của không ít bạn làm kế toán, bài viết sau sẽ bàn thêm về vấn đề này.

Các căn của pháp lý:

Tại Điều 15 Nghị định 37/2006/NĐ-CP việc Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại như sau:

"1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại (nay là Sở công thương) nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại".

Mặt khác, quy định tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC về giá tính thuế GTGT như sau::

"5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho".

Khoản 5 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

"5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ".

Ngoài ra, Tại điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2014/TT-BTC quy định về nguyên tắc lập hóa đơn:

"b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)".

Cũng theo Thông tư 39/2014/TT-BTC, tại Điểm 2.4 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ:

"2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng".

Kết luận:

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng khuyến, cho, biếu, tặng ... đều phải xuất hóa đơn, nhưng:

- Có đăng ký chương trình chương trình khuyến mại với Sở công thương thì hóa đơn xuất hàng hóa biếu tặng ...không ghi giá trị, tức giá tính thuế GTGT bằng không (chỉ ghi tên, số lượng hàng hóa, chương trình khuyến mại được phép).

- Không đăng ký chương trình khuyến mại với Sở công thương thì doanh nghiệp khi xuất hóa đơn hàng hóa dùng biếu, tặng phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn như bán hàng thông thường (kê khai và nộp thuế).

+ Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho khuyến mại, biếu tặng ... được khấu trừ thuế bình thường (bất kể hóa đơn đầu ra hàng biếu, tặng này tính thuế hay không tính thuế).
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »