Ban hành văn bản hợp nhất 4 Thông tư về thuế TNDN

Ban hành văn bản hợp nhất 4 Thông tư về thuế TNDN
Ngày 14/09/2015, Bộ tài chính dã ban hành văn bản 26/VBHC-BTC để hợp nhất 4 Thông tư đã ban hành trước đó, nhằm hướng dẫn và thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo tinh thần của Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ.04 bốn Thông tư được hợp nhất là:

- Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.

- Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 ...

- Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế.

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghi định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế ...

Lưu ý: Văn bản hợp nhất 26/VBHC-BTC không thay thế các Thông tư nêu trên.

Download Văn bản hợp nhất 26/VBHC-BTC tại đây.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »