Biểu mẫu về thuế TNDN theo Thông tư mới

Biểu mẫu về thuế TNDN theo Thông tư mới
Ngày 14/09/2015, Bộ tài chính dã ban hành Thông tư 26/VBHC-BTC để hợp nhất 4 Thông tư : Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC theo hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về hướng dẫn và thi hành Luật thuế TNDN.

Thông tư 26/VBHC-BTC tái khẳng định hiệu lực các biểu mẫu của Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính:


Số thứ tự
Mẫu số
Tên biểu mẫu


1
Mẫu số: 01/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN2
Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC3
Mẫu số: 03/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO GIÁO DỤC4
Mẫu số: 04/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ CHO Y TẾ5
Mẫu số: 05/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI6

Mẫu số: 06/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ XÂY NHÀ TÌNH NGHĨA, NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

7


Mẫu số: 07/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ THEO CHƯƠNG TRÌNH NHÀ NƯỚC DÀNH CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG THUỘC ĐỊA BÀN CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN.


8
Mẫu số: 08/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính)
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP


Download bộ biểu mẫu (files word) tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »