Từ ngày 08/08/2015, quy định về tiền lương có gì mới?

Từ ngày 08/08/2015, quy định về tiền lương có gì mới?
Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP 

Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 08/08/2015, nội dung hướng dẫn bao gồm đến các vấn đề liên quan đến trực tiếp tiền lương như hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, tiền lương ban đêm và lương làm thêm giờ vào ban đêm.

Kỳ hạn trả lương
Doanh nghiệp có thể thỏa thuận trả lương cho người lao động theo thời gian (bao gồm theo tháng, tuần, ngày hoặc giờ), trả lương theo sản phẩm và trả lương theo khoán.
Trường hợp trả lương theo ngày thì sẽ tính dựa trên từng tháng dương lịch và đảm bảo người lao động được nghỉ bình quân ít nhất 04 ngày một tháng.
Đối với người lao động hưởng lương tháng, doanh nghiệp trả lương một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Đổng thời, tiền lương phải được trả ngay trong tháng mà người lao động làm việc.
Lưu ý: Việc thay đổi hình thức trả lương phải được thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.
Tiền lương làm thêm giờ
+ Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ = (Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường) X (Số giờ làm thêm) X (Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%) 

Trong đó:


Mức ít nhất 150%: so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường.

Mức ít nhất 200%: so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất 300%: so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương , chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của bộ luật lao động , đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

+ Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số sản phẩm làm thêm.

Trong đó:

Mức ít nhất 150%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường.

Mức ít nhất 200%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần.

Mức ít nhất 300%: so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Về tiền lương làm việc vào ban đêm

Tiền làm thêm vào ban đêm được tính thêm ít nhất bằng 30% so với ngày làm việc bình thường, cụ thể:
+ Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm việc vào ban đêm=  Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 130% X Số giờ làm việc vào ban đêm

+ Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm việc vào ban đêm= Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 130% X Số sản phẩm làm vào ban đêm.


Về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Người làm việc thêm giờ vào ban đêm thì ngoài trả lương theo quy đinh như trên, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm từ ban ngày, cụ thể:

+ Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ={ Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương } X Số giờ làm thêm vào ban đêm
+ Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm =[Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 30% + 20% X Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương] X Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm.

Lưu ý:

- Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là tiền lương thực trả (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, lương làm việc ban đêm) của người lao động chia cho số giờ thực tế làm việc (không kể số giờ làm thêm).
- Làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau (Theo quy định tại Điều 105, Bộ luật Lao động, luật số 10/2012/QH13).

Download Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »