Biểu mẫu, văn bản về hóa đơn mới nhất

Biểu mẫu, văn bản về hóa đơn mới nhất
Ngày 17/06/2015, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 17/VBHC-BTC Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.Văn bản này đã hợp nhất 3 Thông tư về hóa đơn: Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC và  Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Sau đây là các biểu mẫu về hóa đơn có hiệu lực tại Thông tư số 17/VBHC-BTC:


STT
Mẫu số
Tên biểu mẫu
1
ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN
2

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ

3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO
Phát hành hóa đơn


(Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)
4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015
của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO
Phát hành hóa đơn


(Dành cho Cục Thuế)
5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
BÁO CÁO
Về việc nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn
6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

7
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN
8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHƯA SỬ DỤNG CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC ĐỊA BÀN CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ
(Đính kèm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn)
9
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ HỦY HÓA ĐƠN
10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIẾT HÓA ĐƠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ HÂN ĐẾN THỜI ĐIỂM QUYẾT TOÁN HÓA ĐƠN
(Đính kèm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn BC26/AC)

11
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN
(Dành cho tổ chức, cá nhân kinh doanh phát hành hóa đơn đặt in, tự in)
12
ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN...
(tự in, đặt in)
13
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng hóa đơn tự in/đặt in

14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính)

CAM KẾT

Download toàn bộ biểu mẫu hóa đơn tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »