Các hình thức trả lương phổ biến trong doanh nghiệp

Các hình thức trả lương phổ biến trong doanh nghiệp
Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao đông khi thực hiên một công việc nào đó. Hai bên được quyền thỏa thuận mức lương cũng như hình thức trả lương phù hợp với thực tế công việc: Lương thời gian, lương sản phẩm, hay lương khoán

1. Hình thức trả lương theo thời gian

Là tiền lương được tính theo thời gian làm việc, có thể chọn trả lương theo tháng, tuần, ngày, hay theo giờ. Lương thời gian thường được tính cho lao động bộ phận văn phòng, hành chính.

Công thức tính:

Lương tháng = (Mức lương + Phụ cấp) / Ngày công tháng x Số ngày làm việc thực tế


* Ngày công tháng: Là ngày làm việc trong tháng, không bao gồm ngày nghỉ (Chủ nhật), ngày nghỉ Lễ theo quy định, có thể chọn ngày công tháng là 26 ngày. 

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm.

Hình thức trả lương cho người lao động theo số lượng và chất lượng sản phẩm hoặc công việc được hoàn thành. Đây là hình thức trả lương khá phổ biến trong các doanh nghiệp sản xuất.

Lương sản phẩm thuần, Công thức tính:


Lương sản phẩm (i) = Sản lượng sản phẩm (i) x Đơn giá sản phẩm (i)


3. Hình thức trả lương theo lương khoán.

Đây là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc đựơc giao theo đúng chất lượng thỏa thuận.

Công thức tính:


Tiền lương khoán = Mức lương khoán x Tỷ lệ hoàn thành


Ngoài các hình thức trả lương phổ biến như trên, doanh nghiệp cũng có thể trả lương, thưởng cho người lao động theo doanh số (nhân viên kinh doanh), vượt chỉ tiêu ...

Lưu ý:
- Mức lương trả cho người lao động được ghi rõ trong hợp đồng lao động và không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hiên hiện hành do Chính phủ quy định.
- Ngoài tiền lương, người lao động còn được trả các khoản phụ cấp (nếu có) do điều kiện lao động, điều kiện sinh hoạt ... và các khoản tiền lương làm thêm giờ theo Luật quy định.
- Luật quy định kỷ luật việc đị trể về sớm như khiển trách, kéo dài thời hạn tăng lương, buộc thôi việc, doanh nghiệp không được trừ lương người lao động.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »