Thủ tục, hồ sơ nộp báo thuế năm 2015 có gì mới ?

Về thủ tục kê khai, nộp thuế doanh nghiệp vẫn thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ tài chính. Sau đây là một số quy định mới về thủ tục và hồ sơ nộp thuế mà Blogketoan.tk mới cập nhật:
Thủ tục, hồ sơ nộp báo thuế năm 2015
(Ảnh minh họa, nguồn internet)

1. Một số thay đổi về diều kiện, thủ tục kê khai thuế.

Nghị định 91/2014/NĐ-CP và Thông tư 151/2014/TT-BTC có hiệu lực từ 15/11/2014, như vậy bắt đầu từ tháng 01/2015 hồ sơ và thủ tục nộp báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm sẽ có một số thay đổi:

- Bỏ tờ khai tạm tính thuế TNDN hàng quý, theo đó Doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo quyết toán thuế năm trước để tạm nộp số thuế TNDN hàng quý. Doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 của quý tiếp theo phát sinh nghĩa vụ thuế.

- Doanh nghiệp có mức doanh thu từ 50 tỷ/năm (thay vì 20 tỷ đồng như quy định cũ) của năm trước liền kề sẽ phải kê khai nộp báo cáo thuế theo quý. Doanh nghiệp có mức doanh thu trên 50 tỷ/năm trở lên mới được kê khai thuế theo tháng.

- Tất cả doanh nghiệp mới thành lập đều nộp báo cáo thuế theo quý. Sau 12 tháng hoạt động, căn cứ mức doanh thu đạt được mà doanh nghiệp phải kê khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý.

2. Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2015.

a. Thời hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài năm 2015:

- Đối với Doanh nghiệp mới thành lập: thời gian nộp không quá 30 ngày kể từ khi được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh

- Đối với Doanh nghiệp đã và đang hoạt động:
Không cần phải nộp tờ khai thuế môn bài, trừ trường hợp doanh nghiệp không thay đổi vốn đăng ký kinh doanh, cuối cùng là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi. Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2014 là 30/1/2015.

b. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN năm 2014:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ báo cáo năm bao gồm:

- Tờ khai thuế GTGT theo tháng

- Tờ khai thuế TNCN theo tháng

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Hồ sơ báo cáo năm bao gồm:

- Tờ khai thuế GTGT theo quý

- Tờ khai thuế TNCN theo quý

- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm, chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Hồ sơ báo cáo năm bao gồm:

- Báo cáo tài chính năm 2014

- Báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2014, kèm phu lục (nếu có)

- Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2014

Lưu ý:  

+ Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể (trừ trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp), chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.

+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »