Hóa đơn thuế GTGT viết tắt có được Cơ quan thuế chấp nhận ?

Theo quy đinh về việc sử dụng hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ thì các tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “Tên, địa chỉ, mã số của người mua” ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.
Hóa đơn viết tắt có được Cơ quan thuế chấp nhận
(Anh minh họa, nguồn internet)
Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 209/2013/NĐ-CP về thuế giá trị gia tăng (điều 15), thì một trong những lý do không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào là hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng các chỉ tiêu như tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán.

Vậy hiên nay, những hóa đơn viết tắt tên công ty, địa chỉ có được Cơ quan thuế chấp nhận là chi phí hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hay được khấu trừ thuế GTGT đầu vào được hay không?.

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 (thay thế TT 64/2013/TT-BTC) quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ áp dụng từ 01/06/2014 (tại Mục b khoản 2 Điều 16) cho phép viết tắt trong trường hợp tên và địa chỉ người mua quá dài như : “Phường” thành “P”, “Quạn” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Trách nhiệm hữu hạn” thành “TNHH” hoặc “Cổ phần” thành “CP”, “Khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN” … nhưng phải đảm bảo ghi đầy đủ số nhà, tên đường, phường, xã … phù hợp với Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Vậy là đã rõ, Cơ quan thuế vẫn “châm chước” cho Doanh nghiệp về vấn đề này, miễn là việc viết tắt không gây nhầm lẫn khi xác định tên, địa chỉ Doanh nghiệp.

Đối với những hóa đơn GTGT viết tắt trước ngày 01/06/2014 khi thông tư 39/2014/TT-BTC có hiệu lực thì cách xử lý cũng tương tự, kế toán có thể căn cứ vào Công văn 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013 của Tổng Cục thuế để thực hiện.

Các bạn tham khảo Công văn 4291/TCT-CS:

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4291/TCT-CS
V/v viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn.
Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được nhiều phản ánh của các Cục Thuế, các doanh nghiệp về việc viết tắt tên, địa chỉ trên hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Tại Khoản 2b Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
"Nội dung trên hóa đơn đã lập: Tiêu thức "Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán", "tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua": ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế."
Như vậy, về nguyên tắc, khi lập (nhận) hóa đơn, tiêu thức tên, địa chỉ của người bán và người mua được ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế.
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" hoặc "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"… nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp thì vẫn được xem là hợp pháp, được sử dụng để kê khai, khấu trừ thuế.
Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và thực hiện thống nhất./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Các Vụ, đơn vị của TCT;
- Lưu: VT, CS (4).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


Tuy nhiên, các bạn nên hạn chế tối đa việc viết tắt trên hóa đơn GTGT để tránh các rắc rối không đáng có như "Thượng Đế" không chịu nhận hóa đơn, Cán bộ thuế "hục hặc" khi kiểm tra quyết toán ...
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »