Quy định mới về tiêu chuẩn tài sản cố định trong doanh nghiệp


Quy định mới về tiêu chuẩn tài sản cố định trong doanh nghiệp
Ngày 25/04/2013, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng đẫn Chế độ quản lý, sử dụng và trich khấu hao tài sản cố định (thay thế cho Thông tư 203/2009/TT-BTC). Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/06/2013 và có những điểm thay đổi quan trọng.

1. Điều kiện ghi nhận tài sản cố định (TSCĐ):

Tài sản được công nhận là TSCĐ khi thỏa mãn đồng thời cả 03 tiêu chuẩn sau đây:

- Nguyên giá tài sản có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên.

- Thời gian sử dụng tài sản từ 01 năm trở lên.

- Chắc chắn thu dược lợi ích kinh tế trong tương lai khi đưa tài sản vào sử dụng.

2. Một số lưu ý khi xác định nguyên giá TSCĐ:

- Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính, sau khi quyết toán có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và giá trị quyết toán, doanh nghiệp phải điều chỉnh lại nguyên giá TSCĐ theo giá trị quyết toán nhưng không phải điều chỉnh lại chi phí khấu hao đã trích trước đó. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán TSCĐ được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao chia (:) thời gian trích khấu hao còn lại của TSCĐ theo quy định.

- Quyền sử dụng đất được ghi nhận là TSCĐ vô hình bao gồm: Quyền sử dụng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng hợp pháp và Quyền sử dụng đất thuê trước ngày có hiệu lực của Luật Đất đai năm 2003 được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Quyền sử dụng đất không được ghi nhận là TSCĐ vô hình bao gồm: quyền sử dụng đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất; Thuê đất trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê (thời gian thuê đất sau ngày có hiệu lực thi hành của Luật đất đai năm 2003, không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); Thuê đất trả tiền thuê hàng năm; Nhà, đất đai để bán, để kinh doanh của công ty kinh doanh bất động sản.

3. Phương pháp trich khấu hao TSCĐ:

- Doanh nghiệp được lự chọn và tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ áp dụng theo khung thời gian trích khấu hao (Phụ lục I) quy định tại Thông tư này đồng thời thông báo với Cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi thực hiện.

- Đối với trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp trích khấu hao theo sản lượng sản phẩm thì công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính của máy móc, thiết bị không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

- Không trích khấu hao đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất đất lâu dài có thu tiền sử dụng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lâu dài, hợp pháp.

4. Xử lý TSCĐ không đủ tiêu chuẩn TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC

TSCĐ mà doanh nghiệp đang trích khấu hao (theo Thông tư 203/2009/TT-BTC) nếu không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá TSCĐ nêu trên thì giá trị còn lại được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 03 năm kể từ ngày Thông tư 45/2013/TT-BTC có hiệu lực, tức ngày 10/06/2013.

Tải Thông tư 45/2013/TT-BTC tại đây
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »