Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn bản mới. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn bản mới. Hiển thị tất cả bài đăng

Quy định mới về trích lập và xử lý các khoản dự phòng từ năm 2019

Thông tư 48/2019/TT-BTC quy định mới nhất về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi năm 2019.
Ngày 08/08/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp được đưa vào chi phí

Nhà ở cho công nhân tại khu công nghiệp được đưa vào chi phí
Ngày 12/07/2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 43/2019/TT-BTC nhằm hướng dẫn Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP về các chi phí liên quan đến nhà ở của công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.