Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Kế toán. Hiển thị tất cả bài đăng

Bộ tài chính ban hành chế độ kế toán mới năm 2015

Bộ tài chính ban hành chế độ kế toán mới năm 2015 ?
Ngày 22/12/2014, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp mới, thay thế Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và có hiệu lực và áp dụng cho năm tài chính bắt đầu sau ngày 01/01/2015.