Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Biểu mẫu đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh
Ngày 01/12/2015, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đã ban hành Thông tư 20/2015/TT- BKHĐT hướng dẫn về đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thay thế Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT. 

Theo đó, Thông tư 20/2015/TT- BKHĐT ban hành kèm các biểu mẫu, văn bản trong đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2016.

Danh mục văn bản biểu mẫu kèm theo Thông tư số 20/2015/TT- BKHĐT như sau:

STT
Danh mục
Ký hiệu
Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh
I
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo

1
Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục I-1
2
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên
Phụ lục I-2
3
Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phụ lục I-3
4
Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần
Phụ lục I-4
5
Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh
Phụ lục I-5
6
Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phụ lục I-6
7
Danh sách cổ đông sáng lập
Phụ lục I-7
8
Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
Phụ lục I-8
9
Danh sách thành viên công ty hợp danh
Phụ lục I-9
10
Danh sách người đại diện theo ủy quyền
Phụ lục I-10
II
Thông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành

11
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-1
12
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Phụ lục II-2
13
Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục II-3
14
Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên
Phụ lục II-4
15
Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-5
16
Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục II-6
17
Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ
Phụ lục II-7
18
Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
Phụ lục II-8
19
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu  của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
Phụ lục II-9
20
Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện
Phụ lục II-10
21
Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-11
22
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
Phụ lục II-12
23
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-13
24
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-14
25
Thông báo về việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp
Phụ lục II-15
26
Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-16
27
Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
Phụ lục II-17
28
Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
Phụ lục II-18
29
Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư
Phụ lục II-19
30
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-20
31
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-21
32
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Phụ lục II-22
33
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài
Phụ lục II-23
34
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
Phụ lục II-24
35
Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục II-25
III
Mẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh

36
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục III-1
37
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
Phụ lục III-2
38
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục III-3
39
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Phụ lục III-4
40
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Phụ lục III-5
41
Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục III-6
Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh
IV
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

42
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục IV-1
43
Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên
Phụ lục IV-2
44
Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên
Phụ lục IV-3
45
Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần
Phụ lục IV-4
46
Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh
Phụ lục IV-5
47
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện
Phụ lục IV-6
48
Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Phụ lục IV-7
V
Thông báo và các văn bản khác của Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh

49
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-1
50
Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Phụ lục V-2
51
Thông báo về cơ quan thuế quản lý
Phụ lục V-3
52
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-4
53
Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp
Phụ lục V-5
54
Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Phụ lục V-6
55
Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp
Phụ lục V-7
56
Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
Phụ lục V-8
57
Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Phụ lục V-9
58
Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng hoạt động
Phụ lục V-10
59
Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn
Phụ lục V-11
60
Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn
Phụ lục V-12
61
Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
Phụ lục V-13
62
Thông báo ý kiến về việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ
Phụ lục V-14
63
Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Phụ lục V-15
64
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-16
65
Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-17
66
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh
Phụ lục V-18
67
Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-19
68
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Phụ lục V-20
69
Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp
Phụ lục V-21
70
Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/chấm dứt tồn tại
Phụ lục V-22
71
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
Phụ lục V-23
72
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
Phụ lục V-24
73
Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệp
Phụ lục V-25
74
Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-26
75
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)
Phụ lục V-27
76
Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
Phụ lục V-28
VI
Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

77
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-1
78
Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-2
79
Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-3
80
Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-4
81
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-5
82
Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Phụ lục VI-6
83
Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh
Phụ lục VI-7
84
Thông báo về việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VI-8
85
Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa điểm kinh doanh
Phụ lục VI-9
VII
Phụ lục khác

86
Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanh
Phụ lục VII-1
87
Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanh
Phụ lục VII-2
88
Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy
Phụ lục VII-3

Download toàn bộ văn bản, biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2015/TT- BKHĐT tại đây.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »