Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018

Bãi bỏ điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm từ ngày 09/11/2018
Ngày 09/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành.


Theo đó, Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2a Điều 7 Nghị định 132/2008/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau:

a) Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và cam kết chất lượng hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này tại cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây viết tắt là cơ quan kiểm tra) và kèm theo các tài liệu sau: Bản sao Hợp đồng, Danh mục hàng hóa (nếu có); bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn, hóa đơn, tờ khai hàng hóa nhập khẩu (nếu có); chứng chỉ chất lượng của nước xuất khẩu (giấy chứng nhận chất lượng, kết quả thử nghiệm) (nếu có); giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có), ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa có các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa và nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có). Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu;

Liên quan đến sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi khoản 2 Điều 42 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 119/2010/NĐ-CP), như sau:

“2. Tổ chức giám định sở hữu trí tuệ chỉ được phép hoạt động khi có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ.”

(Quy định cũ: a) Có ít nhất một giám định viên sở hữu trí tuệ; b) Có trụ sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc; c) Có nguồn cơ sở dữ liệu thông tin cần thiết để thực hiện hoạt động giám định).

Đáng chú ý, Nghị định 154/2018/NĐ-CP đã bãi bỏ toàn bộ Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy. Do đó, ngành, nghề kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy doanh nghiệp được tự do kinh doanh, không còn là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nữa.

Ngoài ra, Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 105/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định 107/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP).
...

Nghị định 154/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 09/11/2018.


Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »