Chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chính sách thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Doanh nghiệp khi chuyển đổi sang loại hình doanh nghiệp khác phải có nghĩa vụ thanh toán, xử lý các khoản nợ kể cả các khoản nợ thuế.

Luật doanh nghiệp mới cho phép chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp khá đa dạng như Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên và ngược lại; Công ty TNHH thành công ty Cổ phần và ngược lại; Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH ... mà không phải làm thủ tục giải thể doanh nghiệp cũ.

Thủ tục, hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp các bạn có thể tham khảo tại Luật doanh nghiệp 2014. Bài viết sau sẽ chỉ đề cập đến chính sách thuế khi chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp.

Có phải quyết toán thuế trước khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

Theo Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

"Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp không phải quyết toán thuế theo quy định)".

Tại khoản 2 Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp không phải quyết toán, như sau:

… Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Như vậy, đơn vị phải thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế tại thời điểm chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, trừ một số trường hợp sau:

- Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại;

- Chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Do đó, trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ DNTN sang Công ty TNHH sẽ phải quyết toán thuế. Thời hạn quyết toán là 45 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển đổi. Hồ sơ quyết toán quy định tại khoản 3 Điều 16 Thông tư 151/2014/ TT-BTC nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Lưu ýTheo Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC, doanh nghiệp thành lâp do chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thuộc trường hợp không phải quyết toán thuế (thừa kế nghĩa vụ thuế doanh nghiệp cũ) mà địa điểm, ngành nghề kinh doanh không thay đổi thì vẫn tiếp tục được thừa kế các ưu đãi về thuế TNDN của doanh nghiệp cũ (nếu có).
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »