Chính phủ lại tính chuyện đơn giản hóa thủ tục hành chính

Chính phủ lại tính chuyện đơn giản hóa thủ tục hành chính
Ngày 09/10/2017 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị quyết 104/NQ-CP tiếp tục việc đơn giản hóa thủ tục hành chính trong phạm vi chức năng quản lý của Bộ tài chính.

Nhiều thủ tục giấy tờ phức tạp về thuế, hải quan, chứng khoán ... đã được đề cập và sửa đổi theo hướng đơn giản hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành một số Nghị quyết nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính về các lĩnh vực liên quan như Nghị quyết 58/NQ-CP thuộc phạm vi Bộ tư pháp, Nghị quyết 60/NQ-CP thuộc phạm vi Bộ y tế ...

Theo Nghị quyết 104/NQ-CP, 16 Thông tư liên quan đến thủ tục giấy tờ về các lĩnh vực chứng khoán, hải quan, thuế được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, đó là:

- Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.

- Thông tư 224/2012/TT-BTC ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên.

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở.

- Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục,

- Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản.

- Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán.

- Thông tư số 91/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/12/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán.

- Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán.

- Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm hải quan.

- Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

- Thông tư 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý sản phẩm tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất đề tiêu thụ trong nước.

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

- Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

- Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Một số nội dung đáng chú ý của Nghị quyết 104/NQ-CP:

Về chứng khoán:

+ Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán

- Bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 của Bộ Tài chính quy định về hành nghề chứng khoán (Thông tư 197/2015/TT-BTC).

- Thay thế nội dung trường thông tin “Ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, quốc tịch” bằng trường thông tin “số định danh cá nhân” tại Phụ lục số I của Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán (đối với công dân Việt Nam);

Bỏ các trường thông tin “ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, chỗ ở hiện tại” và thay thế bằng trường thông tin “số định danh cá nhân” tại Phụ lục II Thông tư 197/2015/TT-BTC ngày 03/12/2015 quy định về hành nghề chứng khoán (đối với công dân Việt Nam).

+ Thủ tục đề nghị chấp thuận giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp của công ty chứng khoán.

- Bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam) quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư 210/2012/TT-BTC.

- Thay thế nội dung trường thông tin “số chứng minh nhân dân/hộ chiếu” bằng trường thông tin “số định danh cá nhân” tại Phụ lục số XII của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (đối với công dân Việt Nam);

Bỏ các trường thông tin “ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, nơi ở hiện tại” và thay thế bằng trường thông tin “số định danh cá nhân” tại Phụ lục IV của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (đối với công dân Việt Nam).
...

Về hải quan:

+ Thủ tục thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan: Bỏ bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu quy định tại Điều 3 Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm hải quan (Thông tư 12/2015/TT-BTC).

+ Thủ tục công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan: Bỏ bản sao chứng minh nhân dân quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 12/2015/TT-BTC; sửa đổi mẫu đơn số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BTC theo hướng thông tin công dân gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; mã số định danh cá nhân.

Về lĩnh vực thuế:

+ Thủ tục Đăng ký dự thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế: Bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế (Thông tư 117/2012/TT-BTC).

+ Thủ tục Đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế: Bỏ yêu cầu nộp sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan quản lý lao động có thẩm quyền hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú quy định tại Điều 12; bỏ chỉ tiêu ngày tháng năm sinh, quê quán và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại mẫu đơn 6a, 6b ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC.

+ Thủ tục Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán) (thực hiện tại cấp Cục, cấp Chi cục): Bỏ các chỉ tiêu từ [06] đến [08]: Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố; từ [34] đến [36]: Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/thành phố và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại Tờ khai mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

+ Thủ tục Khai quyết toán thuế/Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế: Bỏ các chỉ tiêu từ [15] đến [17]: Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/Thành phố và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

+ Thủ tục Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công nhượng (thực hiện tại cấp Cục, cấp Chi cục): Bỏ các chỉ tiêu từ [15] đến [18]: Nơi đăng ký khai sinh: Quốc gia, Tỉnh/Thành phố, quận/huyện, phường/xã; bãi bỏ các chỉ tiêu [03] và [12]: về ngày tháng năm sinh (đối với người Việt Nam) và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại Tờ khai mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

+ Thủ tục Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê: Bỏ các chỉ tiêu từ [14] đến [16]: Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/Thành phố và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại Tờ khai mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

+ Thủ tục Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện khai thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế: Bỏ các chỉ tiêu từ [14] đến [16]: Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/Thành phố và bổ sung thêm trường thông tin về số định danh cá nhân tại Tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
...

Nghị quyết 104/NQ-CP có hiệu lực từ ngày ký, tức ngày 09/10/2017. Tuy nhiên, với việc sửa đổi lượng văn bản "khủng" như thế đòi phải có thời gian để Bộ tài chính soạn thảo, trình ký và sớm nhất có lẻ phải đến quý 1/2018 thì các văn bản mới có tính thực thi với công chúng.

Xem và download
Nghị quyết 104/NQ-CP.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »