Biếu tặng hàng hóa từ nguồn quỹ phúc lợi có phải xuất hóa đơn?


Biếu tặng hàng hóa từ nguồn quỹ phúc lợi có phải xuất hóa đơn?
Hàng hóa biếu tặng cho nhân viên nếu mua trực tiếp bên ngoài bằng nguồn quỹ phức lợi thì khi biếu, tặng không phải xuất hóa đơn; nếu dùng hàng hóa của doanh nghiệp để biếu, tặng thì xem như bán hàng thông thường.


Các căn cứ pháp lý:

Theo Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Cũng tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

“2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

- Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.”

Tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.”‘

Khoản 5, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:

5. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

Theo đó:

- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng sản phẩm, hàng hóa (tự sản xuất hoặc mua vào) với mục đích để bán, sau đó sử dụng một phần để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp trong dịp Lễ, Tết và trang trải bằng quỹ phúc lợi thì doanh nghiệp được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định và phải xuất hóa đơn, tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng.

- Trường hợp doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên của Công ty trong dịp Lễ, Tết không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xuất hàng hóa nêu trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp không phải lập hóa đơnkhông được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đó cũng là trả lời của Tổng cục thuế tại Công văn 834/TCT-DNL ngày 14/03/2017 về chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi.
 (Theo Công văn Công văn 834/TCT-DNL)
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »