Kê khai và nộp thuế tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc như thế nào?

Kê khai và nộp thuế tại chi nhánh hạch toán phụ thuộc như thế nào?
Kê khai và nộp thuế đối với Chi nhánh hạch toán phụ thuộc hiện nay được quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 111/2013/TT-BTC, Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư số 78/2014/TT-BTC.

Về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

Theo Khoản 1c Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, thì: 

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.

Về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế

Tại Khoản 1d Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC; Điều 12, 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định:

Trường hợp người nộp thuế có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Xác định nơi nộp thuế TNDN (Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

Mặc dù kê khai thuế TNDN tập trung về tại trụ sở chính, nhưng số thuế TNDN phải nộp của chi nhánh nộp nơi chi nhánh trú đóng theo tỷ lệ sau:

Số thuế thu nhập doanh nghiệp tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc (T):


T = (Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ) x (Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc)

Trong đó:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc = Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc) / (Tổng chi phí của doanh nghiệp)


Như vậy:

- Cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính kê khai và nộp thuế GTGT (thuế TNCN, thuế môn bài) tại Cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chi nhánh trú đóng; Nếu chi nhánh không trực tiếp kinh doanh (chỉ là nơi giao dịch) thì kê khai thuế tập trung về trụ sở chính của doanh nghiệp (hóa đơn đầu vào ghi MST, địa chỉ chi nhánh vẫn được kê khai khấu trừ thuế tại trụ sở chính).

- Riêng thuế TNDN, Cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì kê khai thuế TNDN tập trung về trụ sở chính. Thuế TNDN phải nộp phát sinh tại chi nhánh nộp tại cơ quan thuế nơi chi nhánh trú đóng theo Tỷ lệ phí (cách tính trên). Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi một bản kê khai thuế TNDN cho các cơ quan thuế quản lý các cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »