Tổng cục thuế ban hành quy trình kiểm tra hóa đơn mới

Tổng cục thuế ban hành quy trình kiểm tra hóa đơn mới
Ngày 27/08/2015, Tổng cục thuế đã ban hành Quyết định số 1403/QĐ-TCT quy trình kiểm tra hoá đơn mới, quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký.Quy trình mới có một số thay đổi đáng chú ý:

Thời hạn gởi Quyết định kiểm tra hóa đơn cho tổ chức, cá nhân được kiểm tra tăng từ 03 ngày lên 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định được ký.

Thời hạn tổ chức, cá nhân phải giải trình, bổ sung thông tin tài liệu được ghi trong thông báo không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan Thuế ký thông báo

Các hồ sơ kiểm tra báo cáo tình hình in ấn, phát hành, quản lý, và sử dụng hóa đơn được lưu giữ trong thời hạn 15 năm, kể từ ngày kết thúc kiểm tra; các vụ việc nghiêm trọng thì lưu trữ vĩnh viễn.

Các báo cáo tổng hợp được lưu giữ trong thời hạn là 15 năm kể từ năm báo cáo.

Hồ sơ có rủi ro, sai sót sẽ bị kiểm tra:

a) Tổ chức, cá nhân nộp các hồ sơ, báo cáo về hóa đơn không đúng thời gian theo quy định của pháp luật tối thiểu một lần trong khoảng thời gian 01 năm tài chính;

b) Nội dung báo cáo về việc nhận in hóa đơn của nhà in; báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; thông báo kết quả hủy hóa đơn; báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn không phù hợp với nội dung tại thông báo phát hành hóa đơn và các nội dung khác của người nộp thuế đăng ký tại Cơ quan Thuế;

c) Các doanh nghiệp thuộc tiết đ, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn:

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

- Doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:

+ Không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; phương tiện vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác.

+ Doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi.

+ Doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
...

Xử lý kết quả kiểm tra hồ sơ

Đối với các hồ sơ, báo cáo về hóa đơn phát hiện thấy có sai sót chưa đúng, không chính xác , trong 05 ngày làm việc (kể từ ngày phát hiện sai sót), Cơ quan Thuế ban hành thông báo yêu cầu Người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu 

Thời hạn tổ chức, cá nhân phải giải trình, bổ sung thông tin tài liệu được ghi trong thông báo không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày Thủ trưởng Cơ quan Thuế ký thông báo.

Xử lý giải trình, bổ sung hồ sơ:

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đã giải trình hoặc bổ sung thông tin tài liệu đảm bảo đầy đủ, đúng quy định thì tài liệu bổ sung hoặc biên bản làm việc (nếu làm việc trực tiếp) được lưu lại cùng với hồ sơ, báo cáo về hóa đơn của tổ chức, cá nhân đó.

- Trường hợp tổ chức, cá nhân giải trình hoặc bổ sung thông tin tài liệu không đầy đủ, không đúng quy định hoặc hết thời hạn quy định mà không giải trình thì công chức kiểm tra hóa đơn báo cáo lãnh đạo bộ phận chủ trì kiểm tra hóa đơn trình Thủ trưởng Cơ quan Thuế ra quyết định kiểm tra tại trụ sở của tổ chức, cá nhân về tình hình tạo, in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.
...

Xem và download Quyết định số 1403/QĐ-TCT tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »