Quy chế giải quyết trước khi ký văn bản thanh tra thuế


Quy chế giải quyết trước khi ký văn bản thanh tra thuế
Ngày 16/07/2015, Tổng cục thuế đã ban hành Quyết định 1276/QĐ-TCT- Quy chế giải quyết trước khi ký biên bản thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với những trường hợp có khả năng khiếu nại. Quy chế này thống nhất trong các cơ quan thuế khi tiến hành thanh tra tại trụ sở người nộp thuế.


Theo tổng cục thuế, quy chế này nhằm giảm thiểu khả năng doanh nghiệp có thể khiếu nại các đoàn thanh tra, kiểm tra thuế liên quan đến những vấn đề có những cách hiểu khác nhau giữa doanh nghiệp và cơ quan thuế.

Sau 05 ngày không ký biên bản, người nộp thuế có thể bị phạt

Theo điểm 3.2 Quy chế này, khi kết thúc thanh tra, kiểm tra, nếu doanh nghiệp không chịu ký Biên bản thì trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày công bố Biên bản, Trưởng đoàn sẽ lập Biên bản xử phạt vi phạm hành chính và theo đó cơ quan Thuế sẽ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Trong vòng 30 ngày làm việc mà doanh nghiệp vẫn không chịu ký Biên bản thì cơ quan Thuế sẽ ra Quyết định xử phạt thuế đồng thời chấp nhận kết quả đã ghi trong Biên bản thanh tra, kiểm tra. Tuy nhiên, điểm 3.1 Quy chế này cho phép ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp về những nội dung còn vướng mắc.

Được quyền khiếu nại trong một số trường hợp.

Người nộp thuế có thể khiếu nại trong một số trường hợp như: Chưa có quy định nhưng đoàn thanh tra vẫn xử lý, văn bản pháp luật khác nhau cùng một vấn đề, người nộp thuế bảo lưu ý kiến, ý kiên khác nhau giữa cơ quan thuế và người nộp thuế ...

Ngoài ra, người nộp thuế có thể khiếu nại theo nhận định của trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra, như: cùng một nội dung vụ việc mà 2 đoàn thanh tra, kiểm tra 2 niên độ khac nhau lại xử lý khác nhau.


Download Quyết định 1276/QĐ-TCT tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »