Không đóng bảo hiểm cho người lao động, tiền lương có được tính vào chi phí hợp lý?


Không đóng bảo hiểm cho người lao động, tiền lương có được tính vào chi phí hợp lý?
Theo các quy định pháp luật hiện hành về thuế, doanh nghiệp được chấp nhận mọi khoản chi phí khi quyết toán thuế TNDN nếu thỏa mãn các điều kiện: Khoản chi thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.


Theo Công văn 3884/TCT-CS của Tổng cục thuế, thì riêng về các khoản chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Khoản chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật; 

Các khoản tiền thưởng, tiền mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của công ty, tổng công ty, tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc quy định theo quy chế tài chính của công ty, tổng công ty.

Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi, trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện.

Khoản tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.

Như vậy, căn cứ để xác định tiền lương, tiền công, tiền thưởng là chi phí hợp lý của doanh nghiệp khi các khoản chi này có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có chứng từ chi tiền, bảng lương, hợp đồng lao động, có kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định về đóng bảo hiểm xã hội thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: Các khoản bảo hiểm trích theo lương sẽ bị cơ quan thuế loại trừ ra khỏi chi phí hợp lý nếu trong kỳ doanh nghiệp không có chứng từ chứng minh đã đóng đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »