Thông tư 200- xuất bán hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc hạch toán thế nào?


Thông tư 200- xuất bán hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc hạch toán thế nào?
Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC bỏ tài khoản 512- Doanh thu bán hàng nội bộ, vậy khi doanh nghiệp bán hàng cho chi nhánh có xuất hoá đơn GTGT thì hạch toán như thế nào?


Theo điều 79, mục 3.10 Thông tư 200/2014/TT-BTC- Đối với sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ xuất bán cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, có hướng dẫn:

1. Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ doanh nghiệp- chỉ ghi nhận doanh thu khi thực bán hàng ra bên ngoài:

a) Kế toán tại đơn vị bán

- Khi xuất sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đến các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (giá vốn)
     Có các TK 155, 156 (trước đây ghi có TK 512)
     Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

- Khi nhận được thông báo từ đơn vị mua là sản phẩm, hàng hóa đã được tiêu thụ ra bên ngoài, đơn vị bán ghi nhận doanh thu, giá vốn:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
     Có 136 - Phải thu nội bộ.

Đồng thời ghi nhận doanh thu, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

b) Kế toán tại đơn vị mua

- Khi nhận được sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ do đơn vị hạch toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp chuyển đến, kế toán căn cứ vào các chứng từ có liên quan, ghi:

Nợ các TK 155, 156 (giá vốn).
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
    Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

- Khi bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ ra bên ngoài, kế toán ghi nhận doanh thu, giá vốn như giao dịch bán hàng thông thường, tức ghi:

Nợ TK 111, 112, 131- Tổng số tiền thanh toán.
     Có TK 511- Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
     Có TK 3331- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

- Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc không được phân cấp hạch toán đến kết quả kinh doanh sau thuế, kế toán phải kết chuyển doanh thu, giá vốn cho đơn vị cấp trên:

+ Kết chuyển giá vốn, ghi:
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
     Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

+ Kết chuyển doanh thu, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
     Có TK 336 - Phải trả nội bộ.

2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ
     Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết giao dịch bán hàng nội bộ)
     Có TK 3331 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

- Ghi nhận giá vốn hàng bán như giao dịch bán hàng thông thường:

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán.
     Có TK Nợ các TK 155, 156 (giá vốn).

Như vậy, kể từ năm 2015 (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC) không còn khái niệm "Doanh thu nội bộ". Doanh nghiệp khi xuất hóa đơn bán hàng hóa cho các đơn vị phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp không ghi nhận doanh thu, chỉ ghi nhận doanh thu khi bán hàng ra bên ngoài.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »