Kế toán trên Excel với QĐ 48Xin được giới thiệu với các bạn mẫu kế toán trên Excel theo hệ thống sổ sách kế Quyết định 48 của Bộ tài chính. Đây là mẫu sổ sách được thiết kế  theo hình thức kế toan nhật ký chung bao gồm những mẫu sổ sau:

1. Sổ nhật ký chung.
2. Danh mục hàng hóa.
3. Bảng kê phiếu nhập kho hàng hóa.
4. Bảng kê phiếu xuất kho hàng hóa.
5. Bảng kê Nhập - Xuất - Tồn kho hàng hóa.
6. Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho.
7. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 142 ).
8. Bảng phân bổ chi phí ngắn hạn ( 242 ).
9. Bảng tính khấu hao Tài sản cố định.
10. Bảng cân đối phát sinh tài khoản tháng.
11. Bảng cân đối phát sinh tài khoản năm.
12. Bảng tổng hợp phải thu khách hàng ( 131).
13. Bảng tổng hợp phải trả khách hàng ( 331).
14. Sổ quỹ tiền mặt.
15. Sổ tiền gửi ngân hàng.
16. Bảng cân đối kế toán.
17. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
18. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
19. Bản thuyết minh báo cáo tài chính.
20. Bảng thanh toán tiền lương.

Mời các bạn tải file tại đây


Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »