Biểu mẫu Chế độ báo cáo thống kê

Chế độ báo cáo thống kê theo quyết định 77/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 được cập nhật 07/02/2012.


a/ Báo cáo thống kê tháng: Ngày nộp báo cáo là ngày 12 tháng sau cua tháng báo cáo. Tùy theo thực tế phát sinh của Doanh nghiệp mà nộp các báo cáo sau:
1. Báo cáo hoạt động SXCN - Có hoạt động sản xuất công nghiệp - mãu 01-CS/SXCN, tải tại đây

2. Báo cáo hoạt động thương mại- Có hoạt động bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác- Mẫu 01-CS/HĐTM, tải file tại đây

3. Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác- Có hoạt động kinh doanh dịch vụ, trừ dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải, ăn uống, lưu trú, du lịch- Mẫu 01-CS/HĐDV, tải tại đây

4. Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi- Có hoạt động vận tải, kho bãi- Mãu 01-CS/VTKB, tải tại đây

5. Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch- Có hoạt động lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch- Mẫu 01-CS/LTDL, tải file tại đây

6. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa- Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa- Mẫu 01-CS/XKHH, tải file tại đây

7. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa- Có hoạt động nhập khẩu hàng hóa, Mẫu 01-CS/NKHH. tải file tại đây

8. Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông- Có hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông- Mẫu  01-CS/BCVT, tải file tại đây

9. Báo cáo vốn đầu tư thực hiện- Doanh nghiệp là chủ đầu tư-  Mẫu 01-CS/VĐTƯ, tải file tại đây

10. Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài- DN, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài- Mẫu 01-CS/ĐTNN, tải file tại đây

b/ Báo cáo thống kê quý: Ngày nộp báo cáo là ngày 12 tháng cuối quý sau quý báo cáo.
1. Báo cáo vốn đầu tư thực hiện- Doanh nghiệp là chủ đầu-  Mẫu 02-CS/ VĐTƯ, tải file tại đây

2. Báo cáo hoạt động xây dựng- Có hoạt động xây dựng, Mẫu 02-CS/HĐXD, tải file tại đây

3. Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài- Có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài- Mẫu 02-CS/ XKDV, tải file tại đây

4. Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài- Có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài, Mẫu 02-CS/ NKDV, tải file tại đây

c/ Báo cáo thống kê 6 tháng
1. Báo cáo lao động và thu nhập, ngày nộp báo cáo là ngày Ngày 12/6 (ước 6 tháng cuối năm) và ngày 12/11 (ước cả năm)-  áp dụng tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài- Mẫu báo cáo 03-CS/ LĐTN, tải file tại đây

d/ Báo cáo thống kê nămNgày nộp báo cáo là ngày 31/3 năm sau.

1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh- Tất cả doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Mẫu 04-CS/ SXKD, tải file tại đây

2. Báo cáo hoạt động sản xuất công nghiệp- Có hoạt động sản xuất công nghiệp- Mẫu 04-CS/SXCN, tải file tại đây

3. Báo cáo hoạt động xây dựng- Có hoạt động xây dựng- Mẫu 04-CS/HĐXD, tải file tại đây

4. Báo cáo hoạt động thương mại- Có hoạt động bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác- Mẫu 04-CS/HĐTM, tải file tại đây

5. Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác- Có hoạt động dịch vụ kinh doanh khác- Mẫu 04-CS/HĐDV, tải file tại đây

6. Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi- Có hoạt động vận tải, kho bãi- Mẫu 04-CS/VTKB, tải file tại đây
7. Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trú- Có hoạt động dịch vụ lưu trú- Mẫu 04-CS/HĐLT, tải file tại đây
8. Báo cáo hoạt động dịch vụ ăn uống- Có hoạt động dịch vụ phục vụ ăn uống- Mẫu 04-CS/DVAU, tải file tại đây

9. Báo cáo du lịch lữ hành và các hoạt động du lịch-  Có hoạt động du lịch lữ hành và các hoạt động hỗ trợ du lịch- Mẫu 04-CS/DLLH, tải file tại đây

10. Báo cáo hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin- Có hoạt động cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin- Mẫu  04-CS/CNTT, tải file tại đây

11. Báo cáo thực hiện góp vốn điều lệ- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài- Mẫu 04-CS/GVĐL, tải file tại đây 

12. Báo cáo kết quả hoạt động thu gom và xử lý rác thải- Có hoạt động thu gom và xử lý rác thải- Mẫu 04-CS/TGRT, tải file tại đây
13. Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa- Có hoạt động xuất khẩu hàng hóa- Mẫu 04-CS/XKHH, tải file tại đây

14. Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa- Có hoạt động nhập khẩu hàng hoá- Mẫu 04-CS/NKHH, tải file tại đây

15. Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài- Có hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài- Mẫu 04-CS/XKDV, tải file tại đây

16.Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài- Có hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài- Mẫu 04-CS/NKDV, tải file tại đây

17. Báo cáo công trình, hạng mục công trình thực hiện trong năm- Có hoạt động xây dựng- Mẫu 04-CS/SPXD, tải file tại đây

e/ Các báo cao khácNhững báo cáo sau có 3 phương thức báo cao: Ước 6 tháng, ước cả năm và chính thưc năm; tương ứng thời gian nộp báo cáo là 12/06, 12/12, 25/01 năm sau.
18. Báo cáo diện tích, năng suất, sản lượng cây nông nghiệp- Có hoạt động trồng trọt- Mẫu 04-CS/SLNN, tải file tại đây


19. Báo cáo số lượng và sản phẩm chăn nuôi- Có hoạt động chăn nuôi- Mẫu 04-CS/SPCN, tải file tại đây

20. Báo cáo trồng rừng, chăm sóc rừng và khai thác lâm sản- Có hoạt động lâm nghiệp- Mẫu 04-CS/KTLS, tải file tại đây

21. Báo cáo nuôi trồng thủy sản- Có hoạt động nuôi trồng thủy sản- Mẫu 04-CS/ NTTS, tải file tại đây

22. Báo cáo khai thác thủy sản- Có hoạt động khai thác thủy sản- Mẫu 04-CS/KTTS, tải file tại đây

(Nguồn: pso.hochiminhcity.gov.vn)

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »