Chia sẻ-Trao đổi

Thuế

Kế toán

Bài viết mới

36 Ngân hàng phối hợp thu, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

36 Ngân hàng phối hợp thu, nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Ngày 08/08/2017, Tổng cục hải quan đã ban hành Công văn 5273/TCHQ-TXNK nhằm chuẩn bị triển khai đề án “Nộp thuế điện tử qua ngân hàng phối hợp thu và thông quan 24/7", thí điểm từ ngày 16/10/2017.