Đóng mã số thuế có phải xác nhận nghĩa vụ thuế Tổng cục hải quan?

Đóng mã số thuế có phải xác nhận nghĩa vụ thuế Tổng cục hải quan?
Trước khi giải thể, chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục đóng (chấm dứt hiệu lực) mã số thuế với cơ quan thuế là công việc cần thiết nhằm tránh những hệ lụy về sau.

Các trường hợp dẫn đến việc giải thể, chấm dứt hoạt động kinh doanh có thể là do doanh nghiệp bị thua lỗ, phá sản, hay chia tách, sáp nhập ... Vấn đề đặt ra cho kế toán là làm thế nào để đóng mã số thuế doanh nghiệp, thủ tục hồ sơ ra sao?

Thủ tục, hồ sơ đóng mã số thuế

Theo Khoản 4 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp được quy định như sau:

"Hồ sơ của doanh nghiệp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

a) Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:

- Quyết định giải thể;

- Biên bản họp;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.

b) Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của toà án, hồ sơ gồm:

- Quyết định giải thể;

- Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của Toà án có hiệu lực;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu".

Đối với chi nhánh trực thuộc (mã số thuế 13 số) thì Công ty (trụ sở chính) có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của trụ sở chính, yêu cầu chi nhánh làm thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan thuế nơi chi nhánh trú đóng, hồ sơ gồm (Khoản 1 Điều 17):

"- Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế;

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Thông báo chấm dứt hoạt động của đơn vị chủ quản, hoặc Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với đơn vị trực thuộc của cơ quan có thẩm quyền;

- Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu tổ chức có hoạt động xuất nhập khẩu.".

Mặc dù cơ sở dữ liệu các cơ quan thuế hiện nay được cho là liên thông với nhau nhưng cơ quan thuế vẫn yêu cầu văn bản xác nhận của Tổng cục hải quan về nghĩa vụ thuế hoạt động xuất, nhập khẩu doanh nghiệp để đóng mã số thuế.

>> Thủ tục hoàn thuế đới với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Vấn đề đặt ra là, doanh nghiệp cần chấm dứt hoạt động mã số thuế nhưng không có phát sinh hoạt động xuất, nhập khẩu thì có phải cần văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục hải quan hay không?

Không cần xác nhận hải quan nếu không phát sinh hoạt động xuất, nhập khẩu

Theo quy định trên thì thủ tục đóng mã số thuế phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu; có nghĩa doanh nghiệp không có hoạt động xuất nhập khẩu thì không cần phải có xác nhận nghĩa vụ thuế của Tổng cục hải quan.

Dù vậy, một số cơ quan thuế địa phương vẫn yêu cầu doanh nghiệp đóng mã số thuế phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của Tổng cục hải quan cho dù doanh nghiệp có hay không hoạt động xuất nhập khẩu, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Chính vì vậy, Tổng cục thuế mới đây đã ban hành Công văn 1763/TCT-KK ngày 04/05/2019 khẳng định, nếu không có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu thì không phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu:
Đóng mã số thuế có phải xác nhận nghĩa vụ thuế Tổng cục hải quan?


Như vậy,
- Trường hợp doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ đóng mã số thuế để giải thể doanh nghiệp phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

- Trường hợp doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh không có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ đóng mã số thuế để giải thể doanh nghiệp không phải có văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất, nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

Mẫu số: 24/ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính):

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            ------------                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Số: ......................                                                                                 -------------
....., ngày ...... tháng ........ năm .......

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi: …………………………………………………………………….....……………………………..............

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế): …………………………………….…………………....
Mã số thuế: ………………………………………………………………………..............……………...............
Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): …..……………………………….……………............
Địa chỉ kinh doanh (nếu có): ……………………………………………………....……………..................
Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế:…………......................................................……………
.................................................................................................................................…………….
.................................................................................................................................…………….

Hồ sơ đính kèm:
…………………………………………………………………………………...................……………..................….
…………………………………………………………………………………...................……………..................….

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:                                                                  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh                                   THEO PHÁP LUẬT
không cần đóng dấu.                                                        (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »