Thủ tục hoàn thuế đới với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Thủ tục hoàn thuế đới với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động
Theo quy định của Luật thuế, doanh nghiệp chấm dút hoạt động bao gồm các trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể được hoàn thuế khi có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.


Cơ sở pháp lý hoàn thuế đối với doanh nghiệp chấm dứt hoạt động

Theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC) quy định hoàn thuế đối với trướng hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động như sau:

"5. Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế được hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa hoặc số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Cơ sở kinh doanh trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động chưa phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu ra của hoạt động kinh doanh chính theo dự án đầu tư thì chưa phải điều chỉnh lại số thuế giá trị gia tăng đã kê khai, khấu trừ hoặc đã được hoàn. Cơ sở kinh doanh phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quy định.


Trường hợp cơ sở kinh doanh sau khi làm đầy đủ thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản thì đối với số thuế GTGT đã được hoàn thực hiện theo quy định của pháp luật về giải thể, phá sản và quản lý thuế; đối với số thuế GTGT chưa được hoàn thì không được giải quyết hoàn thuế.


Trường hợp cơ sở kinh doanh chấm dứt hoạt động và không phát sinh thuế GTGT đầu ra của hoạt động kinh doanh chính thì phải nộp lại số thuế đã được hoàn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp có phát sinh bán tài sản chịu thuế GTGT thì không phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào tương ứng của tài sản bán ra
".

Như vậy,

Sau khi có quyết định chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp phải gấp rút thanh lý, bán tài sản ... và quyết toán thuế (trong vòng 45 ngày kể từ có quyết định chấm dứt hoạt động). Nếu số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thì doanh nghiệp thực hiện các thủ tục để hoàn thuế hoặc nộp lại tiền thuế được hoàn thừa trước đó.

Sau thời gian hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật về giải thể, chấm dứt hoạt động mà doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện các thủ tục hoàn thuế (nếu có số thuế GTGT chưa khấu trừ hết) thì cơ quan thuế sẽ không giải quyết hoàn thuế.

Hồ sơ hoàn thuế chấm dứt hoạt động gồm những gì?

Theo điều 55 Thông tư 156/2013/TT-BTC, hồ sơ hoàn thuế đối với người nộp thuế sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chấm dứt hoạt động, bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu Ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động;

- Hồ sơ quyết toán thuế hoặc hồ sơ khai thuế đến thời điểm sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu, chấm dứt hoạt động.

Download mẫu 01/ĐNHT.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »