Quyền lợi và nghĩa vụ các bên liên quan đến hợp đồng thời vụ

Quyền lợi và nghĩa vụ các bên liên quan đến hợp đồng thời vụ
Hợp đồng thời vụ giống với hợp đồng thử việc ở chỗ đều là hợp đồng ngắn hạn (đôi ba tháng), nhưng về tính chất công việc thì chúng hoàn toàn khác nhau.

Thực tế, việc áp dụng hợp đồng thời vụ của các doanh nghiệp không giống nhau. Một số kế toán cứ lấy thông tin cá nhân rồi "vẽ" hồ sơ kê khai chi phí mà không chú ý đến tính chất "thời vụ" nên dễ gây những hệ lụy, rủi ro về thuế cho doanh nghiệp.

Hợp đồng thời vụ là gì?

Theo Bộ luật lao động 2012 (Luật số 10/2012/QH12) hợp đồng lao động và hợp đồng thời vụ được quy định như sau:

"Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.".

Như vậy, hợp đồng thời vụ (hay còn gọi hợp đồng mùa vụ) là một dạng của hợp đồng lao động được giao kết đối với công việc có tính chất tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc có thể hoàn thành trong thời hạn dưới 12 tháng.

Hợp đồng thời vụ được ký bao nhiêu lần?

Theo quy định trên (Điều 22), Luật chỉ cho phép hợp đồng xác định thời hạn thì chỉ ký thêm 1 lần (nếu làm việc tiếp thì phải ký hợp đồng không xác định thời hạn) mà không đề cập đến hợp đồng thời vụ.

Do đó, hợp đồng thời vụ hai bên có thể giao kết nhiều lần, nếu chứng minh được công việc đó có tính chất mùa vụ, tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc có thể hoàn thành trong thời hạn dưới 12 tháng.

Quyền lợi và nghĩa vụ đối với hợp đồng thời vụ là gì?

Do Bộ luật lao động quy định hợp đồng thời vụ là một loại hợp đồng lao động nên các bên ký kết hợp đồng thời vụ thì có quyền lợi và nghĩa vụ như với hợp đồng lao động, cụ thể:

- Được tham gia BHTN kể từ ngày 01/01/2015, do vậy được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Được tham gia BHXH kể từ ngày 01/01/2016, do vậy cũng được hưởng đầy đủ các chế độ thai sản, chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Người lao động ký kết hợp đồng thời vụ thì không phải qua thời gian thử việc (Khoản 2 Điều 26 Bộ luật lao động 2012).

- Khi hợp đồng thời vụ hết hạn mà vẫn tiếp tục làm việc, nếu sau 30 ngày hai bên không ký hợp đồng mới thì mặc nhiên hợp đồng thời vụ này sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng (Điều 22 Bộ luật lao động 2012).

- Được bảo vệ quyền lợi chính đáng như không bị đuổi việc vô cớ, được trả lương đúng hạn. Riêng với lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, được nghỉ ngơi trong thời gian hành kinh…. theo quy định pháp luật lao động.

- Hai bên phải thông báo cho nhau trước, ít nhất 03 ngày làm việc nếu muốn chấm dứt hợp đồng thời vụ trước thời hạn. Trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng thời vụ thì sẽ không được hưởng trợ cấp thôi việc.

Hợp đồng thời vụ tính thuế TNCN như thế nào?

Như đã đề cập, hợp đồng thời vụ có tính ngắn hạn nên cách tính thuế thu nhập cá nhân của người lao động khá giống với hợp đồng thử việc. Căn cứ tính thuế TNCN theo điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, như sau:

"Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ...".

Do đó, để được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (phù hợp Thông tư 78/ 2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC), chi phí tiền lương thời vụ cần có những chứng từ sau:

a/ Trường hợp chi mỗi lần dưới 02 triệu đồng.
- Hợp đồng lao động thời vụ kèm đầy đủ thông tin về người lao động (như bản sao giấy CMND).
- Bảng lương thời vụ, bảng chấm công/ giấy xác nhận khối lượng sản phẩm hoàn thành.
- Chứng từ thanh toán lương thời vụ (tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được).
- Quyết toán thuế TNCN cuối năm (theo mẫu Luật thuế hiện hành).

b/ Trường hợp chi mỗi lần trên 02 triệu đồng không có cam kết 02/CK-TNCN theo mẫu Thông tư 92/2015/TT-BTC.
- Hợp đồng lao động thời vụ kèm đầy đủ thông tin về người lao động (như bản sao giấy CMND).
- Bảng lương thời vụ, bảng chấm công/ giấy xác nhận khối lượng sản phẩm hoàn thành.
- Chứng từ thanh toán lương thời vụ (tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được).
- Khấu trừ 10% thuế TNCN.
- Tờ khai thuế TNCN, chứng từ nộp thuế TNCN
- Quyết toán thuế TNCN cuối năm (theo mẫu Luật thuế hiện hành).

c/ Trường hợp chi mỗi lần trên 02 triệu đồng có cam kết 02/CK-TNCN (chỉ áp dụng cho người lao động có thu nhập một nơi duy nhất).
- Hợp đồng lao động thời vụ kèm đầy đủ thông tin về người lao động  (như bản sao giấy CMND).
- Bảng lương thời vụ, bảng chấm công/ giấy xác nhận khối lượng sản phẩm hoàn thành.
- Chứng từ thanh toán lương thời vụ (tiền mặt hoặc chuyển khoản đều được).
- Cam kết 02/CK-TNCN theo mẫu Thông tư 92/2015/TT-BTC (nhớ đăng ký MST trước, ngay thời điểm cam kết)
- Quyết toán thuế TNCN cuối năm (theo mẫu Luật thuế hiện hành).

* Các chứng từ trên phải có đủ các chữ ký hợp lệ của các bên liên quan.

Kết luận:
- Hợp đồng thời vụ có thể được ký nhiều lần nhưng chỉ được áp dụng đối với công việc có tính chất mùa vụ, tạm thời, không thường xuyên, hoặc công việc có thể hoàn thành trong thời hạn dưới 12 tháng.

- Người lao động ký hợp đồng thời vụ được hưởng các quyền lợi, nghĩa vụ như hợp đồng lao động, như được đóng BHXH ... khấu trừ 10% thuế TNCN hoặc cam kết 02/TNCN nếu có thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên.

- Phải có bảng lương thời vụ cùng các chứng từ liên quan (như trên) để đưa vào chi phí. Thu nhập người lao động từ hợp đồng thời vụ là đối tượng phải quyết toán thuế TNCN cuối năm (nếu có thu nhập 1 nơi).
>> Xem hướng dẫn ghi mẫu hợp đồng lao động và tải mẫu hợp đồng thời vụ tại đây.
Ketoan.biz

Bài viết liên quan

Bài mới hơn
« Prev Post
Bài cũ hơn
Next Post »